Text

Naše skupina je zaměřená na studium dielektrických a vibračních spekter feroelektrik a multiferoik ve formě krystalů, keramik, kompozitů, tenkých vrstev i supermřížek, a to v širokém spektrálním a teplotním oboru (1 mHz – 150 THz, 5 – 950 K). Pomocí našich experimentálních technik studujeme dynamiku feroelektrických fázových přechodů, tj. ferroelektrické měkké módy, které vyvolávají strukturní fázové přechody posuvného typu nebo anomální dielektrické relaxace, které způsobují obrovskou dielektrickou disperzi v blízkosti feroelektrických fázových přechodů uspořádavacího typu nebo popisují dynamiku polárních nanoklastrů v relaxačních feroelektrikách. Širokopásmová dielektrická či vodivostní spektra nám umožňují vysvětlit i původ obrovské dielektrické permitivity v různých kompozitech nebo v materiálech s nehomogenní vodivostí (např. v keramických zrnech a jejich hranicích). Můžeme také měřit feroelektrickou polarizaci v širokém teplotním oboru.

Dielektrická funkce relaxačního feroelektrika PMN
Popis
Teplotní závislost (a) dielektrické permitivity a (b) ztrát v relaxačním feroelektriku PbMg1/3Nb2/3O3, měřeno v širokém frekvenčním oboru.

Studujeme též závislosti dielektrické permitivity a feroelektrické polarizace  na magnetickém poli do 19 Tesla. Pro tyto experimenty využíváme různé magnety a PPMS zařízení ve společné laboratoři FZU a MFF UK. Náš nový síťový analyzátor je schopen měřit kromě dielektrické permitivity i magnetickou permeabilitu do 3 GHz při teplotách 100 až 400 K. V přípravě máme zařízení pro studium magnetických rezonancí do 50 GHz (měření bez magnetického pole) a při teplotách do 10 K. To nám umožní studovat dynamiku magnetických fázových přechodů. Ve spolupráci se  skupinou terahertzové spektroskopie měříme chování magnonů a elektromagnonů v magnetickém poli do 7 Tesla. To umožňuje studovat dynamickou magnetoelektrickou vazbu v  multiferoikách.  

Michelsonův interferometr
Popis
Michelsonův interferometr ve Fourierovském spektrometru Bruker IFS 113v.