Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award - HRS4R)

Perex

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Ocenění HR Excellence in Research Award je prostředkem veřejného uznání pro výzkumné instituce, které vykázaly významný pokrok ve sladění postupů, které uplatňují v oblasti lidských zdrojů (HR), s principy stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Text

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti výzkumu (HRS4R) vznikla díky Evropské komisi, aby podpořila výzkumné instituce při implementaci Evropské Charty a Kodexu do jejich zásad a postupů. Zásady Charty a Kodexu upřesňují role, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Hlavním cílem je vytvořit atraktivní, otevřený a dlouhodobě udržitelný pracovní trh, který  výzkumným pracovníkům zajistí stejná práva a povinnosti kdekoliv v Evropské unii.

Ve Fyzikálním ústavu byl proces implementace HRS4R spuštěn oficiálním schválením 40 principů Charty a Kodexu ředitelem ústavu 9. listopadu 2017. Jednotlivé kroky jsou naplňovány v rámci projektu „HR AWARD FZU – Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR“. V dubnu roku 2019 FZU obdržel ocenění HR Award. Aktivity vedoucí k naplňování bodů Charty jsou součástí Akčního plánu FZU.

Od počátku realizace do současnosti byl ve FZU dosažen významný pokrok v HR oblasti a vylepšování pracovního a výzkumného prostředí. Na začátku roku 2021 proběhla revize Akčního plánu za období 2019 - 2020 a interní šetření, jehož cílem bylo zmonitorovat přínos realizovaných změn. Výsledky  šetření jsou zohledněny v navazujícím Akčním plánu pro další období 2021 - 2023.

Dokument pro Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu 

Akční plán 2021-2023
Akční plán 2019-2020 REVIZE 
Akční plán 2019-2020
HRS4R proces ve FZU - Activity Report 2018-2020

 

Další související dokumenty

HR Strategie
Strategie náboru a výběru zaměstnanců
OTM-R přístup
Etický kodex
Gender Equality Plan