Rozvoj kariéry

Perex

Ve FZU podporujeme všechny zaměstnance v jejich kariérním rozvoji. Je pro nás důležité znát, jak lidé svou práci vnímají a kam se chtějí v budoucnu ubírat. Díky kontinuálnímu vzdělávání pomáháme našim zaměstnancům naplňovat očekávané standardy spojené s jejich současnou i budoucí rolí ve FZU. 

Text

Rozvoj kariéry a vzdělávání našich zaměstnanců tvoří podstatnou součást života ve FZU. Vytváříme podmínky pro rozšiřování odborných znalostí a sdílení zkušeností, ale také pro rozvoj přenositelných a měkkých dovedností. Využíváme různé formy vzdělávání, od prezenčních kurzů přes online semináře až po předávání a sdílení dobré praxe od zkušenějších kolegů, například formou mentoringových programů.

Usilujeme o vytvoření pracovního prostředí, které každému dává příležitost plně rozvinout svůj potenciál a využít své znalosti a zkušenosti. To se odráží v komplexní podpoře, kterou Fyzikální ústav svým zaměstnancům poskytuje.

Od  dubna 2019 jsme držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Více informací je k dispozici zde.

 

Vzdělávací program FZU

Vzdělávací program FZU se zaměřuje na rozvoj konkrétních kompetencí, které jsou nezbytné pro orientaci v neustále se měnících podmínkách výzkumného prostředí. Vzdělávací plány se pravidelně aktualizují podle situace a konkrétních potřeb jednotlivých pracovních týmů souvisejících, např. s přípravou a realizací různých typů lokálních i mezinárodních grantů. 

Našim zaměstnancům nabízíme systematické vzdělávání v následujících oblastech:

Kurzy a školení pro vědecké a výzkumné pracovníky na všech stupních kariéry jsou zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou důležité pro úspěšné získávání a řízení grantových projektů, i dalších přenositelných dovedností.

 • Projektový management
 • Akademické psaní
 • Grantové semináře k vybraným výzvám
 • Open Access a autorské právo
 • Duševní vlastnictví a patenty
 • Popularizace a komunikace vědy a výzkumu (od 2021)
 • Prezentační dovednosti

Program na rozvoj manažerských dovedností určený všem vedoucím a tým lídrům:

 • Legislativa a zákonné podmínky
 • Leadership a vedení týmů
 • Personální řízení
 • Komunikační dovednosti

 

Mentoringový program

Mentoring vnímáme jako významný pilíř individuálního rozvoje a směřování vědců v začátcích kariéry. Jedná se o účinný způsob předávání zkušeností a znalostí, který pomáhá s kariérním rozvojem nejen v odborných, ale i v měkkých dovednostech, kdy mentor, kolega na vyšší profesní úrovni při pravidelných setkáních sdílí zkušenosti s mladším kolegou, podporuje jej a zohledňuje jeho potřeby. Mentoring je nicméně obousměrný proces, který kromě toho, že je účinným způsobem rozvoje kariéry, přináší výhody jak mentorovanému, tak mentorovi.  

Mentoringový program ve FZU probíhá pravidelně v ročních cyklech a propojuje vědecké pracovníky napříč všemi pracovišti. Setkání probíhají osobně či online formou, přičemž poskytují prostor prodiskutovat veškerá témata nejen odborného charakteru. Pro zaměstnance představuje účast v programu skvělou příležitost k získání nových zkušeností, rozšíření znalostí a navázání kontaktů s kolegy a kolegyněmi. 

 

Vědecká kariéra z různých úhlů pohledu

Na vědeckou kariéru se díváme z různých perspektiv.  Podporujeme networkingové aktivity jejichž součástí jsou semináře, workshopy a setkání. Tyto aktivity přispívají ke sdílení dobré praxe, zkušeností a důležitých kariérních milníků našich kolegů. Zaměřujeme se zejména na témata rodičovství, rovné příležitosti pro ženy a muže nebo na nevědomé předsudky.

S pozitivní odezvou se setkala např. série seminářů na téma "Vědecká kariéra z různých perspektiv", které jsme pořádali ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Hochmanová

Mgr. Olga Kalusová Hrabaňová