Rozvoj kariéry

Perex

Ve FZU myslíme na motivaci našich zaměstnanců. Je pro nás důležité znát, jak lidé svou práci vnímají a kam se chtějí v budoucnu ubírat. Díky kontinuálnímu vzdělávání pomáháme našim zaměstnancům naplňovat očekávané standardy spojené s jejich současnou i budoucí rolí ve FZU. 

Text

Rozvoj kariéry a vzdělávání našich zaměstnanců tvoří podstatnou součást života ve FZU. Vytváříme podmínky pro rozšiřování odborných znalostí a sdílení zkušeností, ale také pro rozvoj přenositelných a měkkých dovedností. Využíváme různé formy vzdělávání, od prezenčních kurzů přes online semináře až po předávání a sdílení dobré praxe od zkušenějších kolegů, například formou mentoringových programů.

Usilujeme o vytvoření pracovního prostředí, které každému dává příležitost plně rozvinout svůj potenciál a využít své znalosti a zkušenosti. To se odráží v komplexní podpoře, kterou Fyzikální ústav svým zaměstnancům poskytuje.

Od  dubna 2019 jsme držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Více informací je k dispozici zde.

 

Vzdělávací program FZU

Vzdělávací program FZU se zaměřuje na rozvoj konkrétních kompetencí, které jsou nezbytné pro orientaci v neustále se měnících podmínkách výzkumného prostředí. Vzdělávací plány se pravidelně aktualizují podle situace a konkrétních potřeb jednotlivých pracovních týmů souvisejících, např. s přípravou a realizací různých typů lokálních i mezinárodních grantů. 

Našim zaměstnancům nabízíme systematické vzdělávání v následujících oblastech:

Kurzy a školení pro vědecké a výzkumné pracovníky na všech stupních kariéry jsou zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou důležité pro úspěšné získávání a řízení grantových projektů, i dalších přenositelných dovedností.

 • Projektový management
 • Akademické psaní
 • Grantové semináře k vybraným výzvám
 • Open Access a autorské právo
 • Duševní vlastnictví a patenty
 • Popularizace a komunikace vědy a výzkumu (od 2021)
 • Prezentační dovednosti

Program na rozvoj manažerských dovedností určený všem vedoucím a tým lídrům:

 • Legislativa a zákonné podmínky
 • Leadership a vedení týmů
 • Personální řízení
 • Komunikační dovednosti

 

Mentoringový program

Mentoring vnímáme jako významný pilíř individuálního rozvoje a směřování vědců v začátcích kariéry. Jedná se o účinný způsob předávání zkušeností a znalostí, který pomáhá s kariérním rozvojem nejen v odborných, ale i v měkkých dovednostech, kdy mentor, kolega na vyšší profesní úrovni při pravidelných setkáních sdílí zkušenosti s mladším kolegou, podporuje jej a zohledňuje jeho potřeby. Mentoring je nicméně obousměrný proces, který kromě toho, že je účinným způsobem rozvoje kariéry, přináší výhody jak mentorovanému, tak mentorovi.  

Na konci roku 2020 bude zahájen pilotní mentoringový program. Po vyhodnocení bude program organizován v ročních cyklech a pravidelně revidován na základě zpětné vazby účastníků. Mentoři budou pracovat samostatně, společně s jedním nebo více účastníky.

 

Vědecká kariéra z různých úhlů pohledu

Na vědeckou kariéru se díváme z různých perspektiv.  Podporujeme networkingové aktivity jejichž součástí jsou semináře, workshopy a setkání. Tyto aktivity přispívají ke sdílení dobré praxe, zkušeností a důležitých kariérních milníků našich kolegů. Zaměřujeme se zejména na témata rodičovství, rovné příležitosti pro ženy a muže nebo na nevědomé předsudky.

S pozitivní odezvou se setkala např. série seminářů na téma "Vědecká kariéra z různých perspektiv", které jsme pořádali ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Kontaktní osoby:

Vzdělávání: Mgr. Klára Daňková

Rozvoj kariéry a mentoring: Bc. Patricie Waisrová