Zpracování osobních údajů

Text

Informace o zpracování osobních údajů a přístupu k osobním údajům ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., IČ 68378271, Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 (dále jen "FZÚ"), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytujete. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané níže v bodě 2., které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na pověřené zaměstnance prostřednictvím e-mailové adresy gdpr [at] fzu [dot] cz.

 

 1. Proč údaje potřebujeme
  Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli plnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy, plnit úkoly v oprávněném zájmu a za účelem plnění smluv. Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem vedení mzdové a personální agendy, BOZP a PO, zajištění školení a konferencí, evidenci atestů vědeckých pracovníků, čerpání veřejné podpory, předávání či zveřejňování údajů dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, autorského zákona a z dalších důvodů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"), vždy však v rozsahu nezbytném pro konkrétní účel zpracování. Zcela výjimečně shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu; v takovém případě jste před udělením souhlasu informováni o účelu takového zpracování a konkrétním rozsahu osobních údajů, které námi budou pro uvedený účel zpracovávány.

 2. Jaké údaje pořebujeme
  Pro uvedené účely od Vás potřebujeme (a máme k dispozici) zejména následující kategorie osobních údajů:
   • adresní a identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, osobní číslo, číslo účtu
   • popisné údaje – pracovní zařazení, dosažené vzdělání, rodinný stav
   • citlivé údaje – zdravotní stav, avšak jen podle lékařského posudku
   • údaje o jiné osobě – data rodinných příslušníků
   • jiné údaje – např. fotografie.
  V souladu s GDPR můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

 3. Jak s údaji pracujeme
  Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
  Vaše osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ). Vaše osobní údaje předáváme i dalším příjemcům, zejména na základě smlouvy, případně za účelem kontroly (např. poskytovateli dotací - MŠMT, TAČR, GAČR, aj.).

 4. Jak dlouho údaje uchováváme
  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou stanovenou ve většině případů Spisovým a skartačním řádem FZÚ nebo stanovenou jiným vnitřním předpisem nebo rozhodnutím v souladu s GDPR; v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, pak doba jejich zpracování nebo způsob jejího určení je uveden v takovém souhlasu se zpracováním.

 5. Jaká jsou Vaše práva
  Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě pochybností o správnosti zpracování může požádat o vysvětlení a zejména odstranění závadného stavu formou opravy, omezení nebo výmazu osobních údajů. Žádosti lze podat na adresu: gdpr [at] fzu [dot] cz.

 6. Informace o právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případě, že jsou Vaše osobní údaje ve FZÚ zpracovávány na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, informujeme Vás o tom, že jste tento souhlas kdykoliv oprávněni odvolat, a to zasláním emailu na adresu: gdpr [at] fzu [dot] cz, případně zasláním odvolání na adresu FZÚ: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8.

 

Ke stažení