Fundamentální fyzika rozhraní mezi 2D materiály a kovy (2D@Metal)

Anotace

V projektu budeme zkoumat elektronickou strukturu a optické vlastnosti rozhraní mezi dvou-dimenzionálními (2D) materiály a kovy. Náš přístup je robustní kombinací photoemisní spektroskopie, Ramanské/fotoluminescenční spektroskopie, a rastrovací hrotové mikroskopie, s cílem zlepšit současné prostorové rozlišení spektroskopických metod. V projektu použijeme mechanickou exfoliaci kvalitních 2D materiálů na kovové povrchy (i) v přirozeném atmosférickém prostředí a (ii) pod ultravysokým vakuem (UHV). Rozšíření těchto postupů do UHV dláždí cestu pro ovládání povrchových vlastností na atomovém měřítku a pro pochopení fyziky povrchů korelované s mechanickým pnutím, hybridizací orbitalů, a čistotou rozhraní. Náš výzkum bude zaměřen na polovodičové 2D materiály jako chalkogeny přechodných kovů, jelikož porozumění rozhraní mezi polovodiči a kovy je nezbytné pro správnou funkci elektronických a optoelektronických zařízení. Tento projekt bude mít výrazný dopad na výzkum nanotechnologií, a umožní studium nejen exotických 2D krystalů, ale i jakýchkoliv nestabilních materiálů.