Souhrn

Sekce optiky se věnuje multidisciplinárnímu výzkumu v oblasti funkčních optických struktur, materiálů a technologií, studiu klasických a kvantových aspektů šíření optického záření a nově také oblasti biofyziky. Propojení teoretického, experimentálního a technologického výzkumu nám umožňuje vývoj, přípravu a studium širokého spektra materiálů s unikátními užitnými vlastnostmi. Vyvíjené materiály nacházejí bohaté uplatnění u našich průmyslových partnerů z oblasti slévárenství, strojírenství, aditivních, plazmatických, laserových a live-science technologií.

Text

Náš výzkum klasické optiky se zaměřuje především na statistické vlastnosti světla, rozptylometrii a vývoj optických soustav pro specializovaná detekční zařízení. V oblasti kvantové optiky jsme navrhli různé typy zdrojů kvantově korelovaných fotonových párů a výzkum na poli kvantové informace se věnuje měření, přenosu a zpracování informace pomocí kvantových stavů fotonů. Studujeme také detekci slabého a ultraslabého záření na úrovni jednotlivých fotonů, jeho charakterizaci, kvantovou teleportaci a klonování.

Po technologické stránce se Sekce optiky zaměřuje především na výzkum a vývoj pokročilých optických technologií, které jsou založeny zejména na pulsní laserové depozici, plazmovém bariérovém výboji, duálním vysoce výkonném impulsním magnetronovým rozprašovacím systému (HIPIMS), systémech s lineárními dutými katodami a nízkoenergetické mikrovlnné hybridní plazmě.

Značnou pozornost věnujeme výzkumu mechanických vlastností povrchů a vrstev. Tyto technologie nacházejí využití jak při výrobě optických struktur a prvků nezbytných pro náročné experimenty v oblasti částicové fyziky a astrofyziky, tak u našich průmyslových partnerů při zavádění pokročilých výrobních technologií. Právě za účelem efektivního propojení akademické a průmyslové sféry iniciovala Sekce optiky založení Národního centra kompetence MATCA (více informací na www.matca.cz).

Na propojení vědy a průmyslu cílí i EDIH Brain4Industry. Ten byl vytvořen jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Služby B4I jsou orientovány především na malé a střední podniky. Klientům poskytuje institucionální, znalostní a infrastrukturní podporu. Vše na jednom místě. Společně jej založil Fyzikální ústav AV ČR, Ústav termomechaniky, CARDAM Solution s.r.o., vědecko-technologický klastr STAR a Středočeské inovační centrum.

Dalším relativně novým výzkumným směrem naší Sekce je oblast biofyziky. Zde se zaměřujeme na působení fyzikálních a biofyzikálních vlivů na buněčnou funkci. Tento směr výzkumu přináší nové možnosti ve vývoji inovativních, přesnějších, spolehlivějších a levnějších fyzikálních nástrojů pro in vitro / in vivo kontrolu buněčné funkce. Při vývoji používáme jak normální zdravé buňky, tak nádorové buněčné linie, např. rakovinové buňky jater a leukémie.

Sekce Optiky zahrnuje čtyři výzkumná pracoviště: Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Oddělení analýzy funkčních materiálů a Společnou laboratoř optiky (SLO) Univerzity Palackého a Fyzikální ústavu AV ČR. Sekce má jedno technické oddělení: Optické a mechanické dílny Na Slovance.

Sekce je zodpovědná také za fungování Rozvojového centra Radius, které cílí na rozvoj mladých talentovaných lidí prostřednictvím stáží ve vědeckých institucích i u našich průmyslových partnerů. Chce propojovat studenty a vědce, ale také ústavy Akademie věd, univerzity a soukromý sektor - aby se od sebe mohli všichni vzájemně učit a přenášet ty nejlepší příklady dobré praxe z jednoho sektoru do druhého. Společně jej založil Fyzikální ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Palackého v Olomouci.