Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů

Anotace

Projekt je zaměřen na magnetické oxidové perovskity typu (La,Sr)MnO3 ve formě izolovaných nanorozměrných krystalitů, vysokotlakých kompaktů a sintrovaných nanostrukturovaných vzorků. Výzkum se spoléhá na nově vyvinutou metodu umožňující připravovat částice ve značném množství, pozměňovat složení uvnitř a na povrchu, jakož i vytvářet dvojvrstvé komposity. Manganity jsou vybrány vzhledem k jejich bohatému fázovému diagramu v závislosti na dopování nositeli, jež lze řídit nominálním složením částic, chemickou modifikací jejich povrchu či povrchovou chemisorpcí kyslíku. Struktura a složení připravených materiálů budou upřesňovány za použití rtg a neutronové difrakce, maloúhlového rozptylu, elektronové mikroskopie a energeticky-disperzivní spektroskopie. Statické a dynamické magnetické vlastnosti budou studovány DC a AC metodami. Aby bylo možno odlišit intrinsické chování od vlivu povrchu, budou připraveny vzorky s přídavkem vysoce anizotropních iontů vzácných zemin, které budou použity jako lokální sondy magnetického stavu.