Souhrn

Našim cílem je studium a odhalování spojitostí mezi mikroskopickou podstatou magnetismu a jinými fyzikálními vlastnostmi materiálů na různých škálách (například elektrický a termální transport v látkách, jejich krystalová struktura, jejich mechanické a chemické vlastnosti atd.).

Text

Naše výzkumné metody staví na dlouholeté tradici výzkumu magnetických vlastností, magnetických struktur a materiálových charakteristik ve vztahu k extrémním vnějším fyzikálním stimulům. Cestu k objevování nových směrů výzkumu nám ukazují připravené experimentální materiály, které nezřídka vykazují unikátní vlastnosti. Náš současný výzkum je především orientován na magnetické, magnetokalorické, tepelné, elektrické a supravodivé vlastnosti nově připravovaných intermetalických sloučenin, oxidových a chalkogenidových materiálů, které mohou být připraveny v zcela odlišných morfologiích od nanočástic až po velká keramická tělesa. Nově rozvíjeným tématem jsou pak molekulární magnetické systémy a to zejména jednomolekulové magnety. Jak je dnešním standardem, náš výzkum je oceňován udělenými granty a je pevně zasazen do mezinárodní spolupráce. Tyto možnosti podporují experimentální i teoretický charakter základního výzkumu, který ale v konečném důsledku cílí na aplikované užití nově objevených fenoménů.

Magnetismus se tedy jeví jako společný jmenovatel našich výzkumných snah, nicméně jeho vliv na zkoumané fenomény je často velmi dobře skryt před zvídavým pohledem vědce. Proto je náš týmový výzkum strukturován do několika oblastí, což umožňuje detailnější vhled do zkoumané problematiky. Těmito oblastmi jsou:

  1. Teorie, magnetická spektroskopie a supravodivost (ab-initio výpočty elektronových struktur, polarony v silně korelovaných systémech, teorie krystalového pole v oxidech vzácných zemských kovů, supravodiče ve smíšeném stavu zkoumané FIR spektroskopií atd.)
  2. Příprava nových magnetických materiálů a charakterizace magnetických přechodů v kovových oxidech na různých škálách – od keramik k nanostrukturám. Asociace tepelných a elektrických transportních vlastností k lokálním magnetickým interakcím a k uspořádání na dlouhou vzdálenost, které je možno zkoumat díky precizní magnetometrii a neutronové difrakci. Materiálový výzkum oxidových (chalkogenních)sloučenin na bázi Fe, Co a Mn je zajímavý zejména z hlediska termoelektrické rekuperace tepla a magnetické teranostiky (původ slova terapie + diagnostika, jedná se o nanomateriálový výzkum pro exotické zdravotnické a biologické aplikace).
  3. Materiálový výzkum za extrémních podmínek, konkrétně za vysokých tlaků, v silných magnetických polích a za nízkých teplot. Jelikož jsou tyto metody v oblasti fyziky pevných látek vzácné, je zkonstruována měřící cela pro tyto účely. Magnetické P-T (tlak-teplota) diagramy jsou získávány pro materiály se slibným využitím pro magnetickou refrigeraci, např. slitiny 3d- a 4(5)f-prvků a Heuslerovy slitiny (typ Ni2MnGa).