Činnost

Text

Mým hlavním zájmem je teorie nerovnovážných mnohačásticových systémů. Cílem mé práce je lepší pochopení kvantových jevů v systémech, které jsou obecně daleko od rovnováhy, jako jsou přechodové nebo ustálené transportní jevy, jejich závislost na počátečních podmínkách, časově závislých vnějších polích, interakcích v systému a dalších parametrech charakterizujících zkoumané systémy. Pro nalezení správného popisu systémů mimo rovnováhu používám hlavně metodu nerovnovážných Greenových funkcí a k dosažení zjednodušených popisů varianty zobecněného Kadanoff-Baymova ansatzu. V současné době pracuji se svými spolupracovníky na lepším porozumění limitů tohoto přístupu ke kvantové transportní teorii a na vývoji a testování aproximací, které jsou vhodné pro popis dynamiky otevřených kvantových systémů. Jako modely, na nichž testujeme zjednodušenou teorie kvantového transportu, používáme různé nanoskopické systémy, které jsou tvořené molekulárními můstky (například Andersonova typu) mezi magneticky polarizovanými vodiči daleko od rovnováhy. Svých zkušenosti z různých oblastí nerovnovážné statistické fyziky využívám i při studiu biologických systémů a tepelných vlastností hmoty.

ORCID 0000-0002-2557-9659