Studium magnetizace a rychlosti zvuku na monokrystalu ferimagnetické sloučeniny TmFe5Al7

Text

Studium magnetizace a šíření zvuku v pulzních magnetických polích do 60 T na vysoce kvalitním monokrystalu ferimagnetické fáze TmFe5Al7 s Curieovou teplotou 193 K poskytlo neobvyklou kombinaci spontánních a polem indukovaných magnetických fázových přechodů. Tm je zdrojem jednoosé magnetické anizotropie, zatímco Fe preferuje anizotropii rovinnou. Soutěžení jednoosé a rovinné anizotropie vede k neobvyklé spinové reorientaci magnetických momentů ze směru osy c do bazální roviny při 64 K. Zároveň dochází k vymizení spontánního magnetického momentu z důvodu změny typu magnetického uspořádání z ferimagnetického na antiferomagnetické. Při nárůstu teploty na 82 K dochází k dalšímu fázovému přechodu 1. druhu. Při aplikaci magnetického pole ve směru snadné osy [001] dochází v teplotách pod 40 K k dalšímu polem indukovanému fázovému přechodu 1. druhu, který způsobuje paralelní uspořádání magnetických podmříží Tm a Fe v polích nad 30 T.

 

gorbunov.png
Popis
Teplotní závislost spontánního magnetického momentu TmFe5Al7. Magnetické fázové přechody mezi magnetickou strukturou planárního antiferomagnetu, planárního ferimagnetu a paramagnetu jsou vyznačeny přerušovanou čarou.