Spontánní spinové textury v multiorbitálních Mottových systémech

Text

Spin-orbitální vazba, jedna ze základních interakcí v pevných látkách, hraje významnou roli v moderních magnetických aplikacích jako je manipulace magnetických momentů elektrickým proudem. Ukázali jsme, že ve specifických systémech interagujících elektronů, může spin-orbitální vazba vznikat samovolně procesem známým jako spontánní narušení symetrie. Takto vzniklý nízkoteplotní stav má zvláštní magnetické vlastnosti, např. nese spinový proud. Předpovídáme, že v tomto stavu je možné generovat magnetické momenty aplikací elektrického proudu.

image017.png
Popis
Fázový diagram studovaného modelu s fází (žlutá) vykazující spinovou texturu. Vpravo: Roložení spinové polarizace v závislosti na hybnosti, které ukazuje, že elektrony letící ‘vpravo vzhůru’ mají opačnou polarizaci než elektrony letící ‘vlevo dolů’.