Souhrn

Výzkum v oddělení je zaměřen na kvantově-mechanické výpočty vlastností kovů, polovodičů a materiálů se silnými korelacemi mezi elektrony. Jedná se jak o vlastnosti v rovnováze, tak pod vlivem silných elektromagnetických polí. Cílem výzkumu je optimalizace nových materiálů pro použití ve spintronice, v energetice, jako médií pro ukládání dat nebo jako silných magnetů.

Text
Elektronové stavy v křemíkové nanočástici.
Popis
Dva elektronové stavy (molekulové orbitaly), které určují intenzitu luminiscence z křemíkové nanočástice.

Aby bylo možné cíleně ovlivňovat chování materiálů, je nejprve třeba pochopit, čím je to chování způsobeno. V oddělení zkoumáme mikroskopický původ vlastností kondenzovaných látek a studujeme procesy, které se v nich odehrávají blízko termální rovnováhy i daleko od ní. Většina témat zpracovávaných v oddělení se týká elektronové struktury krystalických pevných látek nebo kvantových kapalin (například elektronové kapaliny v kovech) se zaměřením na magnetismus a transportní vlastnosti.

Výzkum je prováděn pokročilými teoretickými metodami. Jsou to především kvantově-mechanické (ab initio) výpočty elektronové struktury reálných sloučenin vhodně doplňované rozborem zjednodušených modelů zkonstruovaných tak, aby postihly a vysvětlily vybrané vlastnosti těchto látek nebo objasnily některé procesy v nich probíhající. V dnešních technologických aplikacích jsou materiály mnohdy pod vlivem tak silných polí a/nebo tak daleko od rovnováhy, že jejich popis vyžaduje zcela nové analytické a numerické metody. Vývoji těchto metod věnujeme speciální úsilí.

Náš výzkum často probíhá ve spolupráci s experimentem nebo je motivován experimentálním pozorováním. Spolupracujeme s experimentálními skupinami z Fyzikálního ústavu i s výzkumníky z jiných institucí doma i v zahraničí. Členové oddělení též přednášejí na Univerzitě Karlově a školí doktorské studenty.