Vliv tlaku na magnetické a strukturní vlastnosti Fe5SiB2

Text

Magnetické a strukturní parametry tetragonalní sloučeniny Fe5SiB2 byli studovány v magnetickém poli do 7 T a hydrostatickém tlaku do 6 GPa v teplotním rozsahu od 2 K až do TC = 844 K. Teplotní závislost nasycené magnetizace byla popsána analytickou rovnicí. Pokles nasycené magnetizace dlnM/dp = −1.5 10−2 GPa−1 byl pozorován při aplikaci hydrostatického tlaku. Z naměřených dat rentgenové difrakce za vysokých tlaků lze určit stlačitelnost 124 GPa.  Měření prokázala přítomnost nízkoteplotního spin-reorientačního přechodu a malou negativní tlakovou závislost teploty tohoto přechodu.

Závislost objemu Fe5SiB2​​​​​​​ na tlaku
Popis

Závislost objemu Fe5SiB2 na tlaku