Komplexní transportní vlastnosti a magnetické chování Ni1.92Mn1.56Sn0.52

Text

Studium elektrických a transportních vlastností (elektrického odporu, magneto-rezistance, Hallova a anomálního Hallova jevu, tepelné vodivosti a Seebeckova jevu) Heuslerovy slitiny Ni1.92Mn1.56Sn0.52 poskytlo informace vedoucí k hlubšímu pochopení složitého chování magnetických a elektrických vlastností v široké teplotní oblasti v okolí strukturního přechodu. Změny elektrické vodivosti v oblasti přechodu nejsou patrně pouhým důsledkem

strukturních změn. Výrazný pokles elektrického odporu s teplotou, stejně jako změna znaménka Hallova koeficientu (kladný v martenzitu, záporný v austenitu) v této oblasti ukazují na možnou existenci energetické mezery v pásové struktuře, kterou doposud teoretické výpočty nevykázaly. Nárůst hustoty nositelů náboje s teplotou v oblasti přechodu vyvolává rovněž velmi výrazné změny Seebeckova koeficientu v této oblasti. Změna tepelné vodivosti v oblasti přechodu je jednoznačně důsledkem změny elektronové části teplotní vodivosti při téměř konstantní velikosti její fononové části. Velmi překvapivé jsou i nenulové hodnoty anomálního Hallova jevu v martenzitu s předpokládaným antiferomagnetickým uspořádáním momentů.