Feromagnetismus versus nábojové uspořádání v nanokrystalech perovskitových manganitů

Text

Pomocí neutronové difrakce a magnetických měření velikosti části jsme zkoumali dopady na strukturu a nízkoteplotní spinové uspořádání v tzv. half-doped manganitech. Studie ukazuje, že uspořádávání náboje a antiferomagnetická struktura CE typu v Mn3+/Mn4+ jež jsou typické pro objemnější částice, jsou téměř kompletně potlačeny, pokud je velikost částic snižována k 20 nm, a namísto toho dochází ke stabilizaci feromagnetického stavu. Příčina tohoto jevu není v nižší energii druhého stavu, ale v blokaci vytlačovacích procesů, díky kterým se vyvíjí uspořádávání náboje. Naše práce má zásadní význam, jelikož krystalová struktura za pokojové teploty v přítomných manganitových částicích nevykazovala odchylku od struktury u větších objemů. Nebyly tudíž prokázány dřívější spekulace o důležité roli povrchového napětí.

ferromgnety.png
Popis
ZFC (plné symboly) a FC (otevřené symboly) citlivá místa pro nanočásticové a objemnější vzorky La0.5Ca0.5MnO3 aaLa0.75Sr0.25MnO3. Pravý panel ukazuje detail spodní části hysterezní křivky při 5 K.