Ramanův rozptyl na polárních látkách

Text

Hlavním cílem tohoto výzkumu je porozumění mřížkové a vibrační dynamice polárních látek jako např. feroelektrika, relaxory, biologické makromolekuly aj. Materiály jsou zkoumány laserovým svazkem jako funkce teploty, vnějšího elektrického pole a/nebo tlaku. Zaměřujeme se především na kritickou dynamiku spojenou s feroelektrickými nebo difuzními fázovými přechody ve feroelektrikách a relaxorech, tedy na studium teplotní a frekvenční závislosti měkkých modů a relaxací v blízkosti těchto fázových přechodů. Další témata z této výzkumné oblasti zahrnují např. jevy související s vázanými kmity krystalické mřížky ve feroelektrikách, lokální mody v silně anharmonických krystalech, nebo geometrické rezonance mající původ v doménové struktuře ve feroelektrikách se zkonstruovanou doménovou strukturou. 

Intenzitní mapy závislosti Ramanových spekter tenké vrstvy PSN
Popis
Intenzitní mapy závislosti Ramanových spekter tenké vrstvy PbSc1/2Nb1/2O3 na úhlu mezi směrem polarizace svazku a pseudokubickou osou v rovině vrstvy. Levý panel (a) odpovídá uspořádání se zkříženými polarizátory, pravý panel (b) s paralelním uspořádáním.

 

Na tématu se podílejí