Nové magnetické jevy vyvolané změnou vnějších podmínek

Perex

Použití vysokých tlaků jako proměnného termodynamického parametru je zde použito k vyvolání změn v elektronové struktuře, síle interakcí a následně i fyzikálních vlastností studovaných materiálů. Na rozdíl od chemického dopování, které je hojně používáno ke stejnému účelu, vysoké tlaky představují “čistou” alternativu k “ladění” systému do požadovaného fyzikálního režimu.

Text

Většina úsilí je věnována vlastnostem kvantových fázových přechodů při teplotách blízkých absolutní nule a neobvyklým elektronovým stavům v jejich blízkosti. Pozornost je věnována zejména magnetickým vlastnostem sloučenin na bázi ceru a ytterbia, kde je extrémní citlivost na chemické okolí a vnější vlivy (složení, tlak, magnetické pole) způsobena možnými změnami valence a magnetické konfigurace iontu vzácné zeminy. S rostoucí silou hybridizace se objevuje přechod od magneticky uspořádan0ho trojmocného stavu (4f1 pro Ce, 4f13 pro Yb) do slabě paramagnetického základního stavu s přechodnou valencí (blížící se čtyřmocnému 4f0 pro Ce a dvojmocnému 4f14 pro Yb). Hlavní rysy tohoto scénáře jsou dobře popsány v rámci Doniachova modelu pro „soupeřící“ Kondo a RKKY interakce. Pro slabou hybridizaci je obvykle pozorováno magnetické uspořádání lokalizovaných 4f momentů. S rostoucí hybridizací dochází k zvýraznění Kondo stínění těchto lokálních momentů, které vede k destabilizaci magnetického uspořádání. Zároveň dochází k poklesu teploty uspořádání, až je magnetické uspořádání zcela potlačeno v kvantově-kritickém bodu. Studium neobvyklých jevů v okolí tohoto bodu (např. nekonvenční supravodivost koexistující s magnetickým uspořádáním na dlouhou vzdálenost, “non-Fermi liquid” chování, druh fázového přechodu do těchto stavů) je hlavním cílem tohoto tématu.

Projekt spoléhá na dostupnost velmi kvalitních monokrystalů studovaných systémů, které jsou připravovány ve spolupráci s oddělením magnetických vlastností Katedry fyziky kondenzovaných látek Karlovy Univerzity. Špičková úroveň přípravy krystalů i jejich charakterizace na tomto pracovišti (http://lmnt.cz/) je zcela zásadní pro úspěch tohoto výzkumného tématu. Projekt také vyžaduje špičková experimentální zařízení pro vysokotlaké experimenty. Tlakové cely pro měření transportních a magnetických vlastností a pro experimenty neutronového rozptylu za extrémních tlaků jsou vyvíjeny v laboratoři vysokých tlaků oddělení magnetik a supravodičů FZÚ.

Obr. 1. Teplotní závislost elektrické resistivity CeRh0.75Pd0.25In5 za hydrostatických tlaků až do 2.25 GPa (levá část obrázku) ukazuje vývoj antiferomagnetického uspořádání a vznik supravodivé fáze za tlaků ~1.6 GPa. Pravý panel ukazuje fázový diagram, data jsou srovnána s původní sloučeninou CeRhIn5 [1].

Literatura

  1. M. Kratochvílová, K. Uhlířová, J. Prchal, J. Prokleška, M. Míšek, V. Sechovský:
    Tuning the pressure induced superconductivity in Pd-substituted CeRhIn5,
    Journal of Physics: Condensed Matter 27 (2015), 095602
Na tématu se podílejí