Ultrarychlá dynamika elektronů v neuspořádaných organických a anorganických polovodičích studovaná pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie

Anotace

Časové rozlišená terahertzová spektroskopie je bezkontaktní metoda umožňující studium mikroskopických fotovodivostních spekter se sub-pikosekundovým časovým rozlišením. Využijeme této jedinečné vlastnosti časově rozlišené terahertzové spektroskopie k charakterizaci fotoindukovaného transportu elektronů a děr na femtosekundové a pikosekundové časové škále. Zkoumané materiály budou zahrnovat fyzikální i chemické systémy bez dalekodosahového uspořádání. Studie se zaměří na polovodivé polymery, nanostrukturované polovodiče senzibilizované molekulami barviva, a amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické polovodiče, což jsou vesměs perspektivní materiály pro výrobu levných solárních článků. Budou také vyvinuty modely ultrarychlé odezvy v daleké infračervené oblasti umožňující hlubší pochopení počátečních fází transportu nosičů náboje.