Syntéza nanočástic oxidů přechodných kovů, jejich plazmové zpracování a studium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností

Anotace

Cílem projektu je příprava nanočástic přechodných oxidů kovů (NP) a jejich využití v hybridních kompozitech s biopolymery. Polysacharidy snižují agregaci NP, vykazují antibakteriální aktivitu, zvyšují fotokatalytickou aktivitu NP oxidů kovů a jsou kompatibilní s mnoha principy zelené chemie. Plazma ovlivňuje mnoho vlastností NP, jako je adsorpce molekul, povrchové elektronické stavy a defekty atd. u nichž se očekává, že mají vliv na optické a elektrické vlastnosti. NP budou připraveny slovenským týmem z Chemického ústavu SAV v Bratislavě a plazmové zpracování bude zajišťovat český účastník z Fyzikálního ústavu AVČR v Praze. Využijeme optickou vibrační, absorpční a fotoluminiscenční spektroskopii a také elektrická měření k objasnění korelace mezi adsorbovanými molekulami a povrchovými elektronickými stavy. Dalším krokem bude testování fotokatalytické aktivity plazmaticky ošetřených hybridnich NP pro degradaci referenčních látek (barviva, běžná léčiva).