Ztráty energie elektronů u povrchů pevných látek

Anotace

Navrhovaný výzkum je motivován snahou o zvýšení přesnosti kvantitativní analýzy povrchů pevných látek v elektronové spektroskopii. V rámci projektu budou porovnány výsledky v současnosti používaných teoretických přístupů založených na semiklasických metodách Monte Carlo a kvantově mechanickém popisu interakce elektronu s pevnou látkou s naměřenými spektry ztrát energie elektronů pro monokrystaly a polykrystalické materiály. Vypočteny budou příspěvky od koherentního rozptylu ve spektrech a bude vyhodnocena spolehlivost obou teoretických přístupů. Vypočteny budou také chyby způsobené zanedbáním interference při rozptylu elektronů. V rámci projektu je plánována práce na zlepšení dosud užívaného výpočetního kódu pro spektra ztrát energie elektronů.