Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award - HRS4R)

Perex

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky (FZU) je od 26. dubna 2019 držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Ocenění HR Excellence in Research Award je prostředkem veřejného uznání pro výzkumné instituce, které vykázaly významný pokrok ve sladění postupů, které uplatňují v oblasti lidských zdrojů (HR), s principy stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Text

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti výzkumu (HRS4R) vznikla díky Evropské komisi, aby podpořila výzkumné instituce při implementaci Evropské Charty a Kodexu do jejich zásad a postupů. Zásady Charty a Kodexu upřesňují role, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Ústředním cílem je vytvořit pro výzkumníky atraktivní, otevřený a dlouhodobě udržitelný pracovní trh, který jednotlivým výzkumným pracovníkům zajistí stejná práva a povinnosti, kdekoli v Evropské unii pracují.

Ve Fyzikálním ústavu byl proces implementace HRS4R spuštěn oficiálním schválením 40 principů Charty a Kodexu ředitelem ústavu 9. listopadu 2017. Proces HRS4R je realizován HR týmem a Pracovní skupinou pro HRS4R v rámci projektu „HR AWARD FZU – Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR“. Fyzikální ústav ustavil také Řídicí výbor a Implementační týmy, v nichž jsou zastoupeni vedoucí, administrativní, techničtí a výzkumní pracovníci z celého Fyzikálního ústavu, kteří dohlíží a aktivně se podílí na procesu implementace. Podrobný popis celého procesu a akční plán implementace naleznete níže.

Od počátku celého procesu do současnosti byl ve FZU dosažen významný pokrok v HR oblasti a vylepšování pracovního a výzkumného prostředí. Na základě provedené analýzy situace v roce 2018 byl vytvořen akční plán projektu, jež má za cíl postupné sladění postupů v oblasti lidských zdrojů uplatňovaných ve Fyzikálním ústavu s principy Evropské Charty a Kodexu. K tomu přispívá i činnost Implementačních týmů, které zahrnují čtyři klíčové oblasti týkající se záležitostí HR, interní komunikace, pracovních podmínek a PR.  Týmy jsou otevřené i novým zájemcům z řad zaměstnanců a aktivní účast všech zaměstnanců FZU na implementaci a nastavování HR procesů je velmi vítaná. 

V souladu s Akčním plánem vydal FZU Etický kodex. Pro jeho úplně znění a podrobné informace o Etické komisi použijte odkaz Etická komise a Etický kodex.

Ke stažení