Elektroluminiscence injekcí nosičů náboje pomocí hrotů funkcionalizovaných CO

Text

Zkoumali jsme elektroluminiscenci jednomolekulárních fotonových emitorů na vrstvách NaCl nesených Ag(111) a Au(111) se submolekulárním rozlišením pomocí nízkoteplotního rastrovacího tunelovacího mikroskopu, jež dokáže měřit tunelový proud, atomární síly a emisi světla zároveň. Byla studována role stavu hrotu ve fotonových mapách archetypálního fotoemitoru - ftalocyaninu zinku (ZnPc) - pomocí hrotů čistě kovových a CO-funkcionalizovaných. Ukázalo se, že funkcionalizace CO má zásadní dopad na rozlišení a kontrast fotonových map díky lokálnímu překryvu p-orbitalů hrotu a molekulárních orbitalů emitoru. Byla prokázána možnost užití stejného hrotu funkcionalizovaného CO jak na hrotem zesílenou detekci fotonů tak i na měření atomárních sil.

Dále jsme studovali elektroluminiscenci ZnPc způsobenou injekcí nosičů náboje při dostatečně velkém napětí. Přicházíme s ideou, že různé energetické zarovnání předních molekulárních orbitalů s Fermiho hladinami Au(111) and Ag(111) řídí, který excitační mechanismus bude pro daný systém primární, tj. zda injekce elektronů z hrotu do molekuly nebo děr. Tato zjištění podtrhují význam stavu hrotu pro výsledné fotonové mapy a přispívají k lepšímu pochopení fotofyziky organických molekul na površích pevných látek.

Kombinovaná mikroskopie aotmárních sil a mapování elektroluminiscence na jediné molekule ZnPc, prováděná pomocí hrotu funkcionalizovaného molekulou CO
Popis

Kombinovaná mikroskopie aotmárních sil a mapování elektroluminiscence na jediné molekule ZnPc, prováděná pomocí hrotu funkcionalizovaného molekulou CO

Kontaktní osoba:  Martin Švec