Vliv fotoindukované izomerizace na chirální separaci nových kapalně-krystalických materiálů s diazénovou funkční skupinou

Text

Materiály vykazující mezomorfní chování byly separovány v jejich E a Z isomerních  formách. Za optimalizovaných podmínek jsme dokázali oddělit S a R enantiomery studovaných materiálů v jejich E izomerní formě.

Dříve jsme poprvé ukázali vliv fotoindukované izomerizace a její využití v enantioseparaci u relativně jednoduchých molekul, zde bylo demonstrováno, že tento postup lze aplikovat i na mnohem složitejších strukturách, a že E- Z izomerizace silně ovlivňuje jejich chromatografické chování.

 

Obr 4 CZ.jpg
Popis
Chromatogramy racemické směsi a čistého (S)-enantiomeru fotosenzitivní látky. Separace racemické směsi (a) a čistého (S)-enantiomeru (b) měřené ve tmě, a separace těchto materiálů po UV ozáření, racemická směs (c) a čistý (S)-enantiomer (d). Separační podmínky jsou popsané v článku, z kterého je obrázek převzat DOI: 10.1002/jssc.201601386