Nanokompozity z křemíkových a diamantových nanokrystalů pro optoelektronické aplikace

Anotace

Cílem tohoto projektu je (i) optimalizovat nanotechnologii výroby a (ii) charakterizovat elektronově transportní a optické vlastnosti nových nanokompozitních materiálů na bázi křemíkových a diamantových nanokrystalů s výhledem přípravy opticky či elektricky čerpaných světlo-emitujících struktur a možné stimulované emise. Nanokompozity se budou skládat z hustě uspořádaných vrstev malých oxidovaných křemíkových nanokrystalů (~3 nm), připravených metodou elektrochemického leptání, zabudovaných pomocí depozice z chemických par (CVD) do vrstev diamantových nanokrystalů (5-20 nm). Spojíme tak výhody obou materiálů: silné viditelné luminiscence křemíkových nanokrystalů a excelentních fyzikálních vlastností nanodiamantových vrstev, kterými jsou široký zakázaný pás, chemická inertnost, extrémní mechanická odolnost, dobrá tepelná a elektrická vodivost, a výborná odolnost vůči zatížení vysokými proudy a excitaci vysokými intenzitami optického pole.