Koherentní zesilováni a parametrická generace záření v EUV spektrální oblasti (CHAMPAGNE)

Anotace

Koherentní extrémní ultrafialové (EUV) pulsy produkované generací vysokých harmonických (HHG) v plynech jsou nyní hlavním tahounem pro různé aplikace atomové fyziky a fyzikální chemie. Protože účinnost generování je velmi nízká, je počet aplikací omezen nízkým tokem EUV fotonů. Hlavní ambicí tohoto projektu je provést koherentní parametrické zesílení EUV impulzů za účelem významného zvýšení toku EUV fotonů.

Úspěch tohoto projektu by umožnil průlom v oblasti atomové fyziky, fyzikální chemie, biologie, vědy o materiálech a pravděpodobně i v dalších oblastech. Aplikace trpící špatným poměrem signál / šum by se velmi rozšířily, protože již nebudou omezeny na výzkumné laboratoře, kde jsou zdroje EUV denně optimalizovány. Vyšší tok fotonů navíc otevírá možnosti zkoumání zcela nové fyziky, protože nelineární EUV optika by se stala široce dostupnou a absorpce fotonů se dvěma EUV rutinou.

Velmi nedávno byla publikována teoretická studie o parametrickém generování vysokého řádu na základě stejného počtu absorbovaných infračervených fotonů jako ve „standardním“ HHG. Na rozdíl od HHG jsou však emitovány 3 fotony. Již jsme získali předběžná data, která naznačují přítomnost EUV fotonů o mírně nižších energiích než těch, které pocházejí z HHG. Rozdíl fotonové energie odpovídá dvěma fotonům z THz části spektra a je v souladu s teorií.

V projektu identifikujeme naše hlavní cíle jako pracovní balíčky: WP1: Detekce a optimalizace parametrického EUV signalu v HHG prostorově rozlišených EUV spektrech. WP2: Studie detekce THz pole pocházejícího z HHG. WP3: Injekce externě generovaného THz svazku ke zvýšení vysoce parametrického procesu vedoucího k zesílení EUV.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo