Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines (Eli Beamlines)

Anotace

Charakteristika

ELI Beamlines představuje klíčový pilíř celosvětově první laserové výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure) skládající se z 3 pilířů: (1) ELI Beamlines – Dolní Břežany (ČR); (2) ELI Attosecond – Szeged (Maďarsko); a (3) ELI Nuclear Physics – Măgurele, (Rumunsko). O umístění 4. pilíře – ELI Ultra High Intensity – dosud nebylo rozhodnuto. ELI Beamlines bude vyvíjet nový způsob generování laserů o vysoké energii a o vysoké opakovací frekvenci a sekundárních zdrojů záření a částic buzených ultra-intenzivními lasery. Tyto ultra-krátké pulsy světla a částic umožní realizaci široké škály projektů výzkumu a vývoje, a to zejména v oblastech molekulárních, biomedicínských a materiálových věd, fyziky plazmatu, fyziky vysokých hustot energie, fyziky horké husté hmoty a hraniční fyziky. ELI Beamlines bude disponovat zdrojem vysokých harmonických řádů a plazmovým zdrojem, které budou využívány pro materiálové vědy a zobrazovací studie, a betatronovým zdrojem, který využívá laserem urychlené elektrony. Bude poskytovat platformu pro ultra-intenzivní interakce laseru s hmotou, platformu pro studium a poskytování kontrolovaných, laserem buzených iontových paprsků a platformu pro studium procesů a kolizí laserem urychlovaných elektronů, které v budoucnu rozšíří LUX na laser s volnými elektrony. ELI Beamlines má vymezeny hlavní skupiny uživatelů, které zahrnují partnery z LASERLAB EUROPE (Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures), CRISP (Cluster of Research Infrastructures for Synergies in Physics) a HepTech (High Energy Physics Technology Transfer Network). ELI Beamlines rozvíjí své technologie a programy výzkumu a vývoje ve spolupráci s předními výzkumnými organizacemi, jakými jsou DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory), STFC (Science and Technology Facilities Council), Elettra – Sincrotrone Trieste, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nebo SLAC (SLAC National Accelerator Laboratory). Na úrovni ČR jsou výzkumní partneři ELI Beamlines sdruženi v konsorciu ELI-CZ.

Budoucí rozvoj

Implementační fáze ELI Beamlines bude ukončena roku 2017 uvedením hlavních laserových a experimentálních systémů do provozu. Roku 2018 bude ustaven právní subjekt ELI ERIC. Do poloviny roku 2019 bude výkon všech technologických systémů a laserů zvýšen na plnou předpokládanou kapacitu, včetně jemného doladění provozních podmínek každého systému v souvislosti s integrovaným a komplexním provozem celého zařízení ELI Beamlines.

Socioekonomické přínosy

ELI Beamlines bude disponovat významnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, která do ČR přitáhne excelentní výzkumné pracovníky a podniky. Zařízení bude poskytovat více než 2200 výzkumných dní za rok. Díky předpokládanému počtu více než 250 za- městnanců bude ELI Beamlines generovat dlouhodobé pracovní příležitosti pro výzkumné pracovníky a technický personál z oblastí optiky a laserových věd, materiálových věd, elektroniky a strojíren- ství. Český optický a fotonický průmysl bude hrát významnou roli při vývoji součástí potřebných pro výstavbu ELI Beamlines a údržbu a další rozvoj jejích zařízení.

Webové stránky: http://www.eli-beams.eu/cs