SAFMAT - Středisko analýzy funkčních materiálů

Text

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR
Poskytovatel: MŠMT
Název projektu: Středisko analýzy funkčních materiálů
Akronym: SAFMAT
Identifikační kód: LM2015088
Odpovědná osoba: Ing. Ján Lančok, Ph.D. 
Termín realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Celkové náklady: 33 504 000 Kč
Webové stránky: http://www.fzu.cz/safmat

Charakteristika

Technologické zázemí kapacit SAFMAT je založeno na moderním experimentálním zařízení pro povrchovou a objemovou analýzu. SAFMAT se zaměřuje na posilování mezioborového výzkumu mezi fyzikou, materiálovými vědami, strojírenstvím a medicínou, a to konkrétně v oblastech analýzy funkčních materiálů, materiálů pro medicínské aplikace a biomateriálů. Hlavním účelem SAFMAT je posílení kapacit pro provádění excelentního výzkumu a vývoje nanotechnologií, přičemž nabízené služby spočíva- jící v umožnění orientovaného výzkumu zaměřeného na pokročilé funkční materiály pro optiku, strojírenství a energetiku, stejně jako materiály pro zdravotnické prostředky, biomateriály a aplikace fyzikálních jevů v medicíně. Kromě vývoje nových materiálových technologií požadovaných uživateli zahrnují služby SAFMAT také charakterizaci a analýzu materiálů v různých aplikačně relevantních oblastech. SAFMAT rozvíjí synergickou spolupráci s výzkumnými infrastrukturami SPL MSB a LNSM. Díky zaměření své expertízy na fyzikální aplikace ve výzkumu povrchů a (bio)materiálů je velmi důležitou rovněž komplementarita SAFMAT s aktivitami výzkumných infrastruktur ELI Beamlines a HiLASE.

Budoucí rozvoj

Výstavba laboratoří SAFMAT byla dokončeny roku 2015. Vzhledem k tomu, že se metody a tedy i technologické nároky na charakterizaci materiálů vyvíjí dynamicky, předpokládá se další modernizace ve formě vývoje kombinace fotoelektronové spektroskopie a elektronové mikroskopie pro charakterizaci materiálů, rozšíření elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie nekonvenčními elektricky detekovatelnými technikami magnetické rezonance a zlepšení využití xenonového fokusovaného iontového svazku pro elektronovou mikroskopii.

Socioekonomické přínosy

Jedinečnost SAFMAT spočívá zejména v kombinaci unikátních experimentálních zařízení pro charakterizaci materiálů a biomateriálů s expertízou světové úrovně, kterou disponuje hostitelská instituce. SAFMAT umožnil urychlit orientovaný výzkum rozvíjený komunitou uživatelů ve spolupráci s průmyslovými partnery, a to zejména malými a středními podniky. SAFMAT má významné přínosy rovněž v oblasti vysokoškolského vzdělávání podílem na uskutečňování studijních programů, organizováním exkurzí do laboratoří nebo specifických školení studentů magisterských a doktorských studijních programů.

Zpět na seznam projektů