PALS - Prague Asterix Laser System

Text

Hostitelská instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Partnerská instituce: Fyzikální ústav AV ČR
Poskytovatel: MŠMT
Název projektu: Prague Asterix Laser System
Akronym: PALS
Identifikační kód: LM2015083
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Ullschmied, CSc.
Termín realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Celkové náklady: 44 814 000 Kč
Webové stránky: http://www.pals.cas.cz/cz

Charakteristika

PALS náleží k zakládajícím členům konsorcia LASERLAB EUROPE (Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures). Hlavním experimentálním zařízením PALS je pulzní terawattový jódový laser, který je schopen dodávat až 1 kJ energie v infračerveném subnanosekundovém pulsu s intenzitou až 30 PW/cm2. Jeho relativně vysoká opakovací frekvence, vysoce kvalitní paprsek, možnost využívat červenou a modrou harmonickou základní frekvenci, přídavný XUV laser a univerzální terčové komory s bohatým diagnostickým vybavením z něj činí jeden z nejžádanějších uživatelských laserů v Evropě. Pomocné femtosekundové laserové trasy rozšiřují jeho možnosti o nástroje pro femtosekundové sondování plazmatu a dvojpulzní experimenty se synchronizovanými fs a ns svazky. PALS napomáhá uspokojit evropskou poptávku po laserech kilojoulové třídy. Jeho flexibilní laserové systémy jsou vhodné pro experimentální studium interakce intenzivního laserového záření s hmotou, termojaderné a astrofyzikální laboratorní experimenty a pro vývoj a testování různých aplikací vyžadujících velké objemy horkého a hustého plazmatu. PALS poskytuje experimentální zázemí pro vývoj laserových urychlovačů nabitých částic a plazmových klastrů, zdrojů XUV záření o vysoké intenzitě, zejména plazmových laserů a zesilovačů pracujících v měkké rentgenové oblasti. Poskytuje svým domácím i zahraničním uživatelům úplnou výzkumnou, technickou a logistickou podporu, včetně přístupu k datovým sítím a optickým zkušebnám. PALS napomohl rozvinout v ČR expertízu nezbytnou pro účast v projektech panevropských výzkumných infrastruktur HiPER (High Power Laser for Energy Research) a ELI (Extreme Light Infrastructure). Se svými partnery z LASERLAB EUROPE provádí společný výzkum a slouží jako vývojové a zkušební pracoviště a školicí středisko pro mladé výzkumné pracovníky. Úzce spolupracuje s laserovými výzkumnými infrastrukturami ELI Beamlines a HiLASE a podílí se na výzkumu získávání energie pomocí inerciální syntézy v rámcovém programu Horizont 2020.

Budoucí rozvoj

Technologická a strukturální modernizace PALS předpokládá průběžnou obměnu měřicích a kontrolních systémů. Budoucí vývoj PALS bude spočívat v zavádění nových pokročilých metod diagnostiky plazmatu s extrémním časovým a prostorovým rozlišením. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dnů s vysokou vlhkostí jsou plánována také příslušná technická opatření na snížení provozní vlhkosti v laserových laboratořích. S ohledem na životnost zdrojů energie laseru budou tato zařízení postupně nahrazována. Eventualitou je rovněž modernizace hlavního laseru s využitím plynem chlazených diodově čerpaných pevnolátkových laserových zesilovačů. Po uvedení laserových zařízení ELI Beamlines do provozu bude další činnost PALS koordinována s programem této výzkumné infrastruktury.

Socioekonomické přínosy

Nové laserové technologie jsou jedním z klíčových inovačních stimulů pro rozmanité aplikace a produkty v mnoha oblastech života moderní společnosti, jakými jsou medicína, přírodní vědy, energetika, životní prostředí, informatika nebo elektronický průmysl. Laserová fúze představuje alternativu na cestě k levné energii pro příští tisíciletí. Laserové výzkumné infrastruktury jako PALS pomáhají účinně stimulovat poptávku po laserových, vakuových a přístrojových technologiích a elektronických systémech vyvíjených a dodávaných českými high-tech podniky.

Zpět na seznam projektů