Čeští vědci v exilu 1948-1989

Anotace

Jedním z negativních jevů, které zásadně postihovaly českou vědu v období komunistického režimu, byl odchod významné části vědecké obce do exilu. Tento jev zatím nebyl systematicky prozkoumán a přes svou závažnost zatím zůstává na pokraji zájmu historiků. Předkládaný projekt se zaměřuje jednak na otázku příčin a důsledků českého vědeckého exilu 1948-1989, jednak na cílovou skupinu českých pracovníků ČSAV, kteří emigrovali v letech 1952-1989. Projekt bude řešen celkem ve třech rovinách: A. Heuristická: Na základě archivního výzkumu sestavit pokud možno úplnou databázi českých vědců, kteří odešli do exilu, a shromáždit archivní podklady ke sledování jejich životních osudů. B. Encyklopedická: pro popularizační i badatelské cíle připravit encyklopedii s výstižnými hesly o cca 80 českých exilových vědcích. C. Interpretační: vyhodnotit a posoudit fenomén vědeckého exilu s využitím nových metodologických nástrojů a s ohledem na komparaci se situací v jiných totalitních zemích.