Sledování srážkových ionizačních frekvencí v hustém hliníkovém plazmatu na femtosekundových časových škálách

Text

Prohřáté husté plazma (WDM – warm dense matter) představuje unikátní stav hmoty běžně se vyskytující ve vesmíru, na Zemi však jen vzácně. V laboratorních podmínkách jej lze na krátkou dobu vytvořit pomocí velmi krátkých pulzů záření rentgenových laserů s volnými elektrony. Je nám tak umožněno studovat vlastnosti tohoto exotického stavu hmoty, v tomto případě srážkové ionizační frekvence silně vázaného plazmatu. Práce pojednává o prvních měřeních těchto vlastností na zařízení Linac Coherent Light Source (LCLS at SLAC, Menlo Park, CA, USA), která nepochybně ovlivní další výzkum v oblastech astrofyziky, planetologie a fyziky plazmatu a pevných látek. Na obrázku vidíme závislost Kα spekter emitovaného záření (vodorovná osa) na energii fotonů laseru na volných elektronech (svislá osa). Spektrální čáry odpovídají jednotlivým nábojovým stavům (Al4+ až Al8+). Černé obdélníky označují experimentálně změřené polohy K-hran, zatímco červené obdélníky označují oblasti s výrazným vlivem srážkové ionizace.

 

Experimentálně stanovené emisní spektrum hustého hliníkového plazmatu vytvořeného fokusovaným svazkem rentgenového laseru s volnými elektrony.