Pavel Novák

Narozen 1942 v Praze, ženatý, dvě děti

Vzdělání a kvalifikace
Ukončení studia na Fakultě technické a jaderné fyziky, ČVUT, Praha, 1964.
Aspirantura v odd. magnetismu Ústavu fyziky pevných látek ČSAV, 1966-68.
Vědecká hodnost CSc., disertační práce: Příspěvek k teorii statického Jahnova-Tellerova efektu v krystalech, 1969.
Doktor fyzikálně-matematických věd, disertační práce: Elektronová struktura oxidů tranzitivních prvků se smíšenou valencí, 2005.

Zaměstnání
Fyzikální ústav AV ČR (do r. 1979 Ústav fyziky pevných látek ČSAV), vědecký pracovník, 1969-dosud.
Vedoucí oddělení magnetik a supravodičů, 1992-94, 2002-5.
Vedoucí skupiny magnetické spektroskopie v oddělení magnetik a supravodičů, 1994-dosud.

Ceny a funkce
Cena za fyziku AV ČR, 1987.
Člen vědecké rady FZÚ AV ČR, 1989-92.
Předseda rady pro matematiku a fyziku Grantové agentury AV ČR, 1993-95.
Člen podoborové rady Grantové agentury ČR, 2004-dosud.
Člen oborové rady Grantové agentury ČR, 2006-dosud.

Vědecká činnost
Vědecká aktivita v oblasti teorie pevných látek. Těsné propojení s experimentálními skupinami zabývajícími se magnetickou rezonancí (do r. 1985 EPR, od r. 1983 až dosud JMR). Počínaje r. 1989 intenzivní zájem o ab-initio výpočty elektronové struktury pevných látek. Od r. 1995 spolupráce se skupinou prof. Schwarze a prof. Blahy (Technická univerzita Vídeň) na vývoji souboru programů WIEN pro výpočet elektronové struktury, zejména pro aplikaci tohoto souboru na látky se silnou elektronovou korelací (magnetika, supravodiče). Počínaje r. 1999 spolupráce s několika dalšími zahraničními skupinami zabývajícími se výpočty elektronové struktury (Francie: Univerzita Nantes, CEMES Toulouse, SRN: Drážďany MPI pro chemickou fyziku, Ústav pro fyziku materiálů, Technická Univerzita, USA: Kalifornská univerzita, Davis, Univerzita Lehigh, Betlehem, Švédsko: Univerzita Uppsala). 177 publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech s více než třináctisty citacemi. Dvě kapitoly v monografiích. Oponent článků pro Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B, Eur. J. Phys. B, J. Phys.: Solid State Phys., J. Mag. Mag. Mater. a dalších.

 

Významné publikace a výsledky od roku 2004

 

Grantové projekty řešené od r. 2004

  1. Chiral dichroism in transmission electron microscope, odpovědný řešitel za českou skupinu, STREP6 – NEST 508971, 2004-2007.
  2. Elektronová struktura složitých magnetických systémů, odpovědný řešitel, GAAV, IAA1010214, 2002-2006.
  3. Nečistoty a defekty v magnetitu, odpovědný řešitel, GAČR, 202/08/0541, 2008-2010.
  4. Magnetoelektrické ferity, odpovědný řešitel, GAAV, IAA100100803, 2008-2010.
  5. Příprava, charakterizace a výklad vlastností magnetoelektrických oxidů přechodových kovů, řešitel, bilaterální čs-japonský projekt, JAPMF2007, 2008-2009.