Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2016

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Interakce nízkoteplotního plazmatu s živými buňkami a tkáněmi může dramaticky ovlivnit jejich funkčnost. Studie se zabývá molekulárními mechanismy, které vedou k inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií po jejich interakci s působením nízkoteplotního plazmatem. V závislosti na délce expozice dochází u bakterií buď k přímé fyzikální destrukci, nebo k aktivaci programované buněčné smrti, která vykazuje charakteristické znaky apoptózy. Studie otevírá nové...

Pomocí pulzního reaktivního magnetronového naprašování (r-HIPIMS) byly nanášeny povlaky nakompozitních vrstev CuCNx na frézovací nástroje. Jednalo se o antivibrační multivrstvé povlaky, které tlumí vibrace nástroje při procesu frézování. Povlaky jsou tvořeny soustavou kompozitních vrstev CuCNx a kovových Cu mezivrstev, které zlepšovaly adhezi a kohezi povlaku a dále zlepšovaly tlumení mechanických vibrací. Multivrstvy byly nanášeny reaktivním...

Teoreticky i experimentálně jsme studovali kvantový jev tzv. časového směrování kvantového stavu. Tento jev je časovou obdobou již dříve známého prostorového kvantového směrování a má přímé dopady do oblasti bezpečnosti kvantové komunikace. Ukázali jsme na kvantových stavech jednotlivých fotonů, jak může být časové směrování využito pro ověření bezpečného přenosu nedůvěryhodným kanálem. Naše výsledky umožní komunikujícím stranám jednoduše ověřit bezpečnost jejich vzájemné...

Vliv prostředí na energetické hladiny iontu nacházejícího se v hustém plazmatu je obvykle popisován v termínech snížení jeho úrovně kontinua. Pomocí laditelného rtg laseru na volných elektronech jsme provedli experiment prokazující, že standardní analytické hustotně závislé modely nejsou schopny věrně popsat plazma s hustotou pevné fáze ve studovaném oboru teplot. Ultrakrátké impulzy rtg záření generované na zařízení LCLS (Linac Coherent Light Source; Menlo Park, CA, USA...

Podařilo se nám objevit a vysvětlit souvislost mezi prahem poškození, mechanismy poškození a generací bílého světla při ozařování průhledných materiálů s širokým zakázaným pásem, jako je např. Corning Willow sklo, femtosekundovými laserovými pulzy. Naše experimentální výsledky naznačují vzájemnou koexistenci několika ablačních mechanismů, které mohou být odděleny v čase. Pro pochopení fyzikálních procesů vyvolaných laserovým zářením ve skle byly provedeny pokročilé...

Vysokoenergetický pulzní laser je fokusován na pevný vodíkový target, čímž zrychluje komovaný proud protonů s energiemi v rozsahu 0.1 – 1 MeV. Tento výsledek bych získán poprvé kombinací sofistikovaného cíle (páska z vodíku) při kryogenních teplotách kolem 10 K. Vodíkové plazma i zrychlené protony jsou plně charakterizovány in situ i ex situ.

Detailní analýza různých fází zesílení Brillouinovy plazmy, se zaměřením na chirp. Jsou tři základní zdroje: interní způsobený samotným zesílením, způsobený chirpovými laserovými pulzy, a způsobený tvarem plazmy. Toto umožňuje kontrolovat přenos energie napříč svazku v inertní plazmě.

Stránky