Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Křemíkové vakance jsou opticky aktivní centra v diamantu s úzkou luminiscenční čarou 738 nm, což je činí zajímavé z pohledu kvantové fotoniky a biosenzoriky. Nicméně extrakce světla z těchto center je limitována totálním odrazem. Nám se podařilo počítačovou simulací navrhnout a pak i připravit fotonické nanostruktury, tzv. 2D fotonické krystaly, které umožnily světlo z těchto vakancí nejen 14x zesílit, ale i usměrnit do požadovaného (kolmého) směru. Za tímto unikátním...

Při studiu vytváření hybridních sp2-sp3 uhlíkových kompozitních materiálů byl realizován růst diamantových tenkých vrstev (sp3 hybridizace) na porézní uhlíkovou pěnu (sp2 hybridizace) stimulovaný směsí nanodiamantových částic a polyvinylalkoholu (PVA). Pro přípravu vzorků byla použita chemická depozice z par plynné směsi CH4 + CO2 + H2 za nízkých tlaků s asistencí mikrovlnného plazmatu v...

V současné době jsou krystaly nedopovaného podvojného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) intenzivně studovány pro své příznivé scintilační vlastnosti. V této práci jsme studovali monokrystaly Cs2HfCl6 připravené v uzavřené křemenné ampuli vertikální Bridgmanovou metodou. Teplotní závislosti fotoluminiscenčních spekter a dosvitů byly měřeny v širokém teplotním rozmezí 8-500 K a aproximovány fenomenologickým modelem. Luminiscence spojená s...

S použitím epitaxe v kapalné fázi byly připraveny tenkovrstvé scintilátory na bázi multikomponentního granátu s kodopováním hořčíkem ((Ce0.01Lu0.27Gd0.74)3– xMgx(Ga2.48Al2.46)O12, x = 0 – 0.002 (0 – 700 at. ppm). V závislosti na koncentraci Mg byly studovány následující luminiscenční a scintilační charakteristiky: emisní a excitační spektra fotoluminiscence, radioluminiscenční spektra, fotoluminiscenční a scintilační dosvitové křivky, světelný výtěžek, energetické...

Povrch zirkonových slitin jako konstrukčních materiálů pro jaderné reaktory chrání před korozními změnami polykrystalická diamantová vrstva. Povrch prvků ze zirkonových slitin je pokryt polykrystalickou diamantovou vrstvu (PCD) připravenou pomocí metody „chemical vapor deposition“ v mikrovlnném plasmatu. Dojde-li v havarijním stavu jaderného reaktoru k přehřátí systému, vznikne nová vrstva, která zhorší podmínky pro rozklad molekul vody, vysokoteplotní oxidaci a...

Schéma aktivace rozdílných signálních biochemických drah po stimulaci s amino- funkcionalizovanými ne-biodegradovatelnými polystyrénovými a biodegradovatelnými křemíkovými nanočásticemi. LMP- permeabilizace lysozomální membrány; ΔmΦ – mitochondriální membránový potenciál.

Navrhujeme následovný model...

Neznámý kvantový stav nelze bezchybně kopírovat. Na tomto základě fungují všechny kvantově kryptografické protokoly včetně schématu kvantových peněz navrženého Wiesnerem před téměř 50 lety. Kupodivu dodnes nebyl tento koncept experimentálně ověřen, což jsme učinili v této práci. Připravili jsme kvantovou bankovku zakódovanou do polarizačních stavů jednotlivých fotonů. Následně jsme se pokoušeli tuto bankovku padělat (kopírovat), přičemž jsme ověřovali bezpečnostní limity...

Stránky