Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Scintilátory s granátovou strukturou se těší značnému zájmu vzhledem k jejich aplikacím v lékařském zobrazování, diagnostice svazků částic a použití v dalších moderních přístrojích. Scintilační mechanismus může být zkomplikován a jejich výkonnost snížena, pokud nastává záchyt nosičů náboje předtím, než se mohou dostat na emisní centra. Tato práce poskytuje detailní popis a vysvětlení mechanismu záchytu jak elektronů, tak děr v granátové struktuře a přispívá tak k...

Diamantu podobné amorfní uhlíkové (DLC) vrstvy byly připraveny laserovou ablací grafitového terče při současném bombardování rostoucí vrstvy ionty argonu. Hloubkové rozdělení koordinace uhlíkových atomů bylo stanoveno nedestruktivně a kvantitativně z úhlově rozlišených C 1s spekter metodou maximální entropie. Výsledky ukázaly obohacení povrchu sp2 koordinací, zatímco pod povrchem převládá sp3 koordinace. Hloubkový profil byl nezávisle potvrzen...

Rozvíjeli jsme techniku rastrovacích mikroskopů umožňující submolekulární rozlišení molekul a nanostruktur na površích pevných látek. Vyvinuli jsme novou metodu, která umožňuje dosažení prostorového submolekulárního rozlišení slabě vázaných klastrů vody na povrchu soli a následné studium jejich mobility. Také jsme prokázali, že tato technika umožňuje diskriminace spinových stavů jednotlivých molekul na površích pevných látek....

Skupina molekulárního transportu je vedena Héctorem Vázquezem, jehož Fellowship J. E. Purkyně skončil v roce 2018. V minulém roce se skupina věnovala studiu transportních vlastností molekulárních kontaktů pomocí ab-initio metod. Ve spolupráci s kolegy ze zahraničí poprvé demonstrovala molekulární obvody připojené k elektrodám pomocí kotvících skupin tvořených N-heterocyklickými karbeny (obr. 1a) [1]. Skupina také pomocí teoretických výpočtů rychlosti změn výměnné energie...

Představili jsme nový typ paměti založené na antiferomagnetech, která umožňuje zápis informace pomocí pikosekundových elektrických pulzů. Jedná se o tisíckrát rychlejší ukládání dat než ve stávajících pamětech. Navíc naše paměť vykazuje vícestavové memristorové chování, což vedle konvenční digitální elektroniky může nabídnout aplikace v umělých neuronových sítích.

...

Membránový potenciál buněk může být pozměněn časově i prostorově závislými magnetickými poli (ČP-MP), což ukazujeme na kontrole vnitrobuněčné signalizace kosterního svalstva. Expozice těchto buněk ČP-MP způsobuje značné zvýšení úrovně cytosolického Ca2+ vedoucí k polymeraci aktinu. Identifikovali jsme buněčné efektory ČP-MP a navrhli nové možnosti předpovídání efektů, spojených s depolarizací membrán. Použití ČP-MP pro modulaci buněčných funkcí otevírá nové...

Sestrojili jsme prototyp zařízení pro směrování kvantových stavů (qubitů). Toto zařízení umožňuje koherentně směrovat kvantové stavy zakódované do polarizačního stavu jednotlivých fotonů do dvou různých prostorových módů v závislosti na stavu dvou identických kontrolních qubitů. Polarizační stav původního signálního qubitu není operací poškozen. Efektivita směrování může být zvýšena až na 25 %, čímž by se toto zařízení stalo nejefektivnějším současným kvantovým směrovačem...

Dynamika srážek elektronů a iontů v hustém plazmatu je významná pro studium jeho transportních vlastností, nerovnovážného vývoje a poškození objektů difrakčně zobrazovaných pomocí laserů s volnými elektrony (FEL). Podíleli jsme se na vůbec prvním přímém měření velmi rychlé dynamiky srážek elektronů a iontů, které využívá rezonanční spektroskopie vnitřních hladin v hořčíkovém plazmatu s hustotou pevné fáze vytvořeného a diagnostikovaného fokusovaným svazkem rtg FEL;...

Rozsah aplikací laserových impulzů ve střední a dlouhé infračervené spektrální oblasti v posledních letech značně roste. Femtosekundové impulzy s několika málo cykly elektromagnetického pole jsou důležité pro rychlou spektroskopii i experimenty studující chování nanostruktur a pevných látek v přítomnosti velmi vysokých intenzit záření. Skupina sestávající z vědců centra HiLASE a Massachusetts Institute of Technology (USA) úspěšně demonstrovala generaci impulzů se střední...

Při interakci laserových impulsů s extrémně vysokou intenzitou vyšší než 1020 W/cm2 dochází k tvorbě extrémně energetických částic [1] a gama fotonů [2], a tato interakce je doprovázena novými neočekávanými fyzikálními jevy [3]. Cílem kinetických simulací a analytických modelů jsou detailní pochopení těchto nových fyzikálních jevů a optimalizace nových způsobů generace sekundárních zdrojů energetických částic a záření. Numerické simulace jsou zaměřeny na...

Stránky