Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Při srážkách protonových svazků na urychlovači LHC v CERNu dochází vzácně k interakci dvou fotonů vyzářených ze srážejících se protonů. Tyto případy představují cenný nástroj pro studium elektroslabých interakcí. Např. v procesech s párovou produkcí intermediálních bosonů γγ -> WW umožňují s vysokou přesností určit kvartickou vazbu mezi fotonem a W. Měření párové produkce mionů, γγ -> μμ, je na této cestě důležitým milníkem. Ukazuje, že jsme schopni dvoufotonové procesy...

Chladná temná hmota je důležitou součástí současného standardního kosmologického modelu. Jelikož je parametr w v její stavové rovnici roven nule, hustota její energie se škáluje nepřímo úměrně objemu a je tedy jednoznačně popsána jediným číslem, které udává její současné zastoupení ve vesmíru. Toto jednoduché škálovací pravidlo pro temnou hmotu jsme otestovali tak, že jsme ponechali parametr w jako proměnnou, a to nezávisle v osmi intervalech červeného posuvu. Použili...

Objevili jsme netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů v elektrickém poli. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole a díky velmi krátkému kroku spirály dochází k neobvyklým změnám textury. Byl navržen model založený na pravidelné struktuře defektů (disklinací), který popisuje toto chování a umožňuje výpočet energie kotvení. Bylo zjištěno, že nové kapalně krystalické materiály...

Antiferoelektrické polarizační hysterezní smyčky v Ba4Sm2Ti4Nb6O30 and Ba4Eu2Ti4Nb6O30 byly vysvětleny jako elektrickým polem indukované přechody z nepolární a nesouměřitelně modulované fáze do polární a souměřitelně modulované fáze. Tento objev otevírá nový perspektivný směr výzkumu bezolovnatých materiálů pro možnou akumulaci elektrické energie....

BaTiO3 je často považován za modelový feroelektrický materiál, jehož dielektrické vlastnosti jsou určeny především posuny iontů Ti vůči kyslíkovým oktaedrům, obklopujícím tyto ionty. I po desetiletích dedikovaného výzkumu však na tomto poli zůstává mnoho nejasností – např. se dosud nepodařilo přesně a přesvědčivě popsat kolektivní dynamiku iontů Ti. Naším záměrem bylo studovat tento problém pomocí „nanoskopických“ metod RTG rozptylu a atomistických simulací....

Výsledkem systematického výzkumu tenkých vláken NiTi pomocí termomechanických zkoušek v oddělení funkčních materiálů doplněných in-situ studiemi pomocí rentgenového a neutronového záření, transmisní elektronovou mikroskopií a mechanickým modelováním, byly tři rozsáhlé práce, publikované v časopisech Progress in Material Science a International Journal of Plasticity. V pracích je představen nový deformační mechanismus aktivovaný při zvýšených teplotách v materiálech NiTi...

Kompozit složený z lehkého kovu – titanu a kovu s tvarovou pamětí, zde slitiny Co38Ni33Al29, ukazuje možnosti kombinování materiálů sintrováním průchodem velkého proudu (spark plasma sintering). Produkt si drží vlastnosti obou konstituentů, je lehčí, ale je i feromagnetický. Spojení neobvyklých materiálů vede v jejich kontaktu ke vzniku řady intermetalických fází, které byly komplexně charakterizovány pestrou paletou metod....

Nukleace je omezujícím krokem pro termodynamické fázové přechody. Zatímco klasické modely předpovídají, že nukleace by měla být extrémně vzácná, nukleace je překvapivě rychlá při syntéze diamantu, křemíku či jiných průmyslových materiálů z plynné fáze. Vyvinuli jsme metodu pro měření nukleačních podmínek pomocí atomově definovaných prekurzorů a zjistili jsme, že kritický diamantový zárodek neobsahuje žádné objemové atomy, což vede k nukleační bariéře, která je o čtyři...

Nanokrystalické borem dopované diamantové vrstvy (BDD) chrání podkladové křemíkové fotoelektrody (Si) v širokém rozmezí pH (1–14) ve vodných roztocích elektrolytů. Si|BDD fotoelektrody nevykazují žádné známky zhoršení charakteristik po kontinuálním zpracování v neutrálních, kyselých a bazických elektrolytech. Depozice katalyzátoru vývoje kyslíku na vrstvu BDD významně snižuje přepětí pro oxidaci vody.

...

Pomocí metody elektrostatické levitace jsme hluboce podchladili taveninu NiZr a provedli in-situ pozorování procesu solidifikace vysokorychlostní kamerou. Metodami EBSD, RTG difrakce a HRTEM jsme dokázali jako první popsat proces solidifikace intermetalické skelné fáze od jednotlivých atomů až do makroměřítka. Vyvinuli jsme model desetinásobného dvojčete a ukázali jsme jeho vztah k dekagonálním kvazikrystalům. Tím jsme přispěli k mnohaleté kontroverzní diskuzi o vztahu...

Stránky