Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2016

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Použili jsme metodu 3D rentgenové difrakce na synchrotronu ESRF v Grenoblu k určení tenzorů deformace a napětí v ~15000 zrnech v okolí čela pohyblivého deformačního pásu v 0.1 mm tenkém superelastickém drátu NiTi zatíženém v tahu. Z naměřených hodnot jsme určili deformační a napěťová pole v okolí čela deformačního pásu a provedli simulace lokalizované tahové superelastické deformace NiTi drátu pomocí konstitučního modelu popisujícího termomechanické chování slitiny NiTi...

Rozložení elektronové hustoty v molekule do značné míry určuje její chemické vlastnosti. V této práci jsme ukázali způsob, kterým je možné měřit elektrostatické silové pole pocházející z nehomogenní distribuce elektronového náboje v molekule se submolekulárním rozlišení. Metoda využívá charakteristických zkreslení přítomných v obrázcích molekul s vysokým rozlišením pořízených pomocí mikroskopů atomárních sil (AFM), které jsou z velké části způsobeny elektrostatickou silou...

Kosmické záření ultra-vysokých energií zkoumá částicovou fyziku za možnostmi současných urychlovačů. Představujeme novou metodu testující modely hadronických interakcí bez závislosti na absolutní energetické škále. Metoda je aplikována na události s primární energií 6-16 EeV, pro které byl na Observatoři Pierra Augera současně změřen podélný rozvoj a příčný profil spršek. Přebytek hadronové komponenty byl stanoven na 1.33 ± 0.16 (1.61 ± 0.21) -krát vyšší hodnotu, než...

Základní algebraickou strukturou dvourozměrné konformní teorie pole je Virasorova algebra. Jejím rozšířením o zachovávané proudy se spiny vyššími než 2 dostáváme tzv. W-algebry. Nejjednodušší třída těchto algeber jsou algebry typu WN, které mají pole se spiny 2, 3, ..., N. V rámci studia AGT korespondence [cit] byla objevena souvislost těchto chirálních algeber s prostorem řešení instantonových rovnic čtyřrozměrné supersymetrické Yang-Millsovy teorie. Na tomto prostoru...

Podařilo se připravit dvojdimenzionální (2D) analog C70 fullerenového lusku pomocí sekvenčního uspořádání monovrstev 12C a 13C grafenu a C70 fullerenů. Lokální změny mechanického napětí a dopování byly korelovány s topografií a byla zjištěna výrazná asymetrie mechanického napětí a dopování mezi monovrstvami grafenu. Jedná se o první čistě uhlíkový nanoelektromechanický systém. Koncept je právě testován pro design 2D kvantových...

Studie se experimentálně a teoreticky zabývala dielektrickými vlastnostmi molekul vody zachycených v krystalech berylu. V jeho krystalové mříži jsou nanoskopická pravidelně uspořádaná místa, kde molekuly zůstávají a mohou se pootáčet. Na rozdíl od kapalné vody se zde netvoří vodíkové můstky, molekuly však interagují svými dipólovými momenty. Bylo dokázáno, že díky tomu mají molekuly tendenci natáčet se stejným směrem a vytvářet tak lokální elektrické pole. Takovéto...

Spin-orbitální vazba, jedna ze základních interakcí v pevných látkách, hraje významnou roli v moderních magnetických aplikacích jako je manipulace magnetických momentů elektrickým proudem. Ukázali jsme, že ve specifických systémech interagujících elektronů, může spin-orbitální vazba vznikat samovolně procesem známým jako spontánní narušení symetrie. Takto vzniklý nízkoteplotní stav má zvláštní magnetické vlastnosti, např. nese spinový proud. Předpovídáme, že v tomto stavu...

Připravili jsme a studovali jsme nanočástice kobaltnato-zinečnatého feritu obalené amorfní oxidem křemičitým s cílem využít je jako bezpečnou kontrastní a značkovací látku pro MRI. Mesenchymální kmenové buňky z kostní dřeně potkanů byly zničeny nízkou, střední a vysokou dávkou těchto částic (0.05; 0.11 nebo 0.55 mM); zatímco nanočástice oxidu křemičitého sloužily jako kontrola. Studium potvrdilo vynikající kontrastní potenciál částic a jejich nízkou toxicitu....

Vzorky Eu-dopovaného Y3Al5O12 (YAG) práškového luminoforu jsme připravili reakcí v pevné fázi v redukční atmoféře. Studovali jsme strukturní, optické a paramagnetické charakteristiky pomocí rentgenové difrakce, časově rozlišené luminiscenční spektroskopie a elektronové paramagnetické rezonance. Korelovaná měření prokázala stabilizaci centra Eu2+ ve struktuře YAG na pozici yttria a s ním související emisi u 440 nm, která má...

Interakce nízkoteplotního plazmatu s živými buňkami a tkáněmi může dramaticky ovlivnit jejich funkčnost. Studie se zabývá molekulárními mechanismy, které vedou k inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií po jejich interakci s působením nízkoteplotního plazmatem. V závislosti na délce expozice dochází u bakterií buď k přímé fyzikální destrukci, nebo k aktivaci programované buněčné smrti, která vykazuje charakteristické znaky apoptózy. Studie otevírá nové...

Stránky