Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2014

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Tato práce je určitým krokem k pochopení mechanizmu řízení a kontroly buněčné proliferace, růstu nádoru a apoptózy pod vlivem vnějších mechanických sil. V našich experimentech byly použity struktury mikromagnetů s velikostí řádkování blízké velikosti buňky, což umožnilo podrobně prozkumat vliv gradientu magnetického pole na funkce nádorových buněk. Pomocí kombinace biologických postupů a matematického modelování se podařilo prokázat, že pomocí určité konfigurace lokálního magnetického pole je možné dosáhnout apoptózy rakovinových buněk.

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou mezi nejčastěji pozorovanými molekulami v mezihvězdném prostoru a současně patří ke klíčovým molekulám k pochopení probiotických kořenů vzniku života. Nicméně, jejich přítomnost a hojnost v kosmu zatím představuje neobjasněnou záhadu. V našem výzkumu jsme ukázali, že aromatické molekuly mohou vznikat na grafitizovaném povrchu karbidu křemíku, ze kterého je běžně složen hvězdný prach, pokud je vystaven v laboratorní vakuové komoře působení atomárního vodíku při tlacích a teplotách běžných v mezihvězdném prostoru.

Práce představuje nové měření hmotnosti Higgsova bosonu. Hmotnost je odvozena z kombinovaného fitu rekonstruovaných spekter invariantní hmotnosti v rozpadových kanálech H→γγ a H→ZZ∗→4ℓ, (viz obr.). Analýza je založena na proton-protonových datech nabraných experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERN při těžišťové energii srážek 7 a 8 TeV a odpovídající integrované luminositě 25 fb-1. Naměřená hodnota hmotnosti Higgsova bosonu činí MH = 125,36 ± 0,37(stat) ± 0,18(syst) GeV.

Relaxační feroelektrika se vyznačují vynikajícími dielektrickými a elektromechanickými vlastnostmi, které jsou hojně využívány v průmyslových aplikacích od dielektrických kondenzátorů po transformátory a aktuátory. Zároveň ale fundamentální pochopení podstaty jejich vlastností na mikroskopické úrovni, zahrnující vlivy chemického neuspořádání a nanoskopických strukturních korelací, zůstává jednou z výzev fyziky kondenzovaných látek.

Vývoj diodově buzených tenkodiskových laserů s vysokým středním výkonem motivuje ke zvyšování účinnosti laserového řetězce a minimalizaci ztrát. Tepelné ztráty laseru vznikají z rozdílu mezi energií fotonu budicího a emitovaného, vlivem nezářivých přechodů a nelineárních jevů. Teplo snižuje optickou účinnost systému, způsobuje degradaci profilu laserového svazku a limituje maximální výkon a stabilitu laseru. Zabývali jsme se Yb:YAG monokrystaly, které se hodí pro zesilování infračervených laserových pulsů na vysoké výkony.

Moderní laserové systémy umožňují generování ionizujícího záření vysokých energií prostřednictvím fokusace ultrakrátkých vysokoenergetických pulsů na terče. Studie se zabývá odezvou typických osobních dozimetrů v unikátních radiačních polích generovaných laserovými systémy na bázi jódu a Ti:safíru při urychlování protonů a elektronů. Standardní dozimetry byly vyvíjeny pro kontinuální pole, zatímco laserem generované pole je pulsní.

Kosmické záření dosahuje energií až o několik řádů přesahujících možnosti současných urychlovačů. Jsou to zejména miony ve sprškách sekundárního kosmického záření, které nesou klíčovou informaci o jádro-jaderných srážkách v kinematických oblastech, které jsou pro experimenty v laboratořích prakticky nedosažitelné. Pomocí časové informace v zaznamenaných signálech poskytují povrchové detektory Observatoře Pierra Augera, na které se Fyzikální ústav podílí již řadu let, údaje o podélném vývoji mionové komponenty.

Ukázali jsme, že kombinací silné textury hořčíkových slitin, deformačního dvojčatění a jednoosého tlakového namáhaní je možné u hořčíkové slitiny dosáhnout vlastností jako u tzv. "smart" materiálu. Slitinu AZ31 jsme deformovali ve směru válcování (RD) do dosažení 3,5 % plastické deformace. SEM-EBSD metoda potvrdila, že tato deformace byla realizovaná pomocí deformačního dvojčatění na {10–12} rovinách, což je patrné z obrázku.

Měření nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku reprezentuje důležitý test Standardního modelu (SM) částicové fyziky. A to především ve vztahu k předchozím měřením z Tevatronu, kde byla pozorována předozadní asymetrie větší než očekávání na základě SM. Práce se zabývá měřením nábojové asymetrie v párové produkci top kvarku v proton-protonových srážkách na urychlovači LHC při těžišťové energii √s = 7 TeV. Výsledná hodnota činí AC = 0,006 ± 0,010, kde chyba zahrnuje jak statistickou, tak systematickou komponentu.

Ve feromagnetech je možné ukládat digitální informaci ve formě "nul" a "jedniček" pomocí rozdílné orientace magnetických momentů, které je možné si představit jako malé kompasy (viz obr. a). Na tomto principu funguje celá škála pamětí od kilobytových magnetických karet až po terabytové počítačové pevné disky. Feromagnetické paměti nelze klást do blízkosti jiného magnetu nebo zařízení budícího silné magnetické pole, neboť magnetické momenty v paměti mohou být přeorientovány a tím může dojít ke ztrátě uložené informace (viz obr. b).

Stránky