Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

V klasické elektrodynamice nedochází k rozptylu světla na světlu, jde o čistě kvantový proces svázaný s polarizací vakua. Tento rozptyl je velice vzácný a jeho pozorování bylo umožněno díky silnému elektromagnetickému poli generovanému v silně relativistických srážkách těžkých iontů. První evidence tohoto fundamentálního procesu byla pozorována v ultraperiferálních srážkách jader olova při těžišťové energii 5,02 TeV na nukleon, zaznamenaných detektorem ATLAS na...

Observatoř Pierra Augera v Argentině zveřejnila v září 2017 zásadní vědeckou publikaci v prestižním časopise Science. Byly zde prezentovány experimentální důkazy toho, že částice kosmického záření s extrémně vysokými energiemi (milionkrát vyššími, než jaké dokážeme připravit na největším pozemském urychlovači LHC) k nám přilétají ze zdrojů mnohem vzdálenějších než jakákoliv část naší Galaxie.
Již od 60. let minulého století, kdy byla potvrzena existence částic...

Odlišné chemické složení hranic mezi jednotlivými krystaly (zrna) v polykrystalickém materiálu může nejen mít fatální následky ve formě rychlého interkrystalického křehkého lomu, ale také působit jako vhodný stabilizátor velikosti zrn, zejména v nanokrystalických materiálech. Proto jsme provedli detailní analýzu možností a omezení jak experimentálních technik měření segregace příměsí na hranicích zrn, tak teoretických přístupů jejího výpočtu. Tato analýza nám umožnila...

Strukturní fázový přechod v keramice BaMnO3 byl studován elektronovou a Rentgenovou difrakcí a rovněž spektroskopickými metodami. Ukázali jsme, že BaMnO3 přechází při TC = 130 K do feroelektrické fáze, která má hexagonální symetrii s trojnásobnou elementární buňkou. Fázový přechod je způsoben měknutím optického módu na hranici Brillouinovy zóny. Pod TC je tento mód aktivní v infračervených a Ramanových spektrech a jeho frekvence roste podle Cochranova zákona....

Ferroelektrické materiály jsou známé svou velkou dielektrickou permitivitou. Ukazuje se, že mikrostruktura materiálu, obzvláště feroelektrická doménová rozhraní, může mít velký vliv na dielektrickou odezvu materiálu. V této studii jsme se zaměřili na různé konfigurace doménových rozhraní v multiferoelektrickém materiálu BiFeO3. Využitím atomistického modelu jsme ukázali, že přítomnost některých doménových rozhraní vede ke vzniku polárních excitací v...

Detailní měření v infračerveném, terahertzovém a mikrovlnném frekvenčním oboru nám umožnila určit chování relaxačních a vibračních módů v klasickém relaxačním feroelektriku Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN). Analýzou infračervených a terahertzových spekter metodou Bruggemanova efektivního prostředí jsme zjistili, že se mezoskopická struktura PMN skládá z náhodně orientovaných jednoosých polárních nanodomén, jež štěpí optický mód na dvě komponenty....

Jako první na světě jsme pozorovali nanodvojčatění na škále desítek nanometrů v mezifázi slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti. Práce zahrnovala identifikaci pomocí rentgentové difrakce a teoretických výpočtů poloh, intenzit a tvarů difrakčních maxim a škály nanodvojčatění, následného potvrzení pomocí přímého pozorování v rastrovacím elektronovém mikroskopu a teoretického objasnění vzniku nanodvojčatění pomocí teorie elastického kontinua a výpočtů...

Jednotlivé magnetické atomy adsorbované na površích krystalů jsou v současnosti studovány jako možný základ budoucích vysokokapacitních úložišť dat, ve kterých by jednotka informace (bit) byla prostorově zmenšena na minimum – do jediného atomu. My jsme se v této oblasti zaměřili na nedávnou kontroverzi o magnetickém stavu atomů holmia umístěných na povrchu platiny, která vznikla rozpornými výsledky několika nezávislých experimentů. Detailními teoretickými výpočty, které...

Znalost krystalové struktury je základem pro rozvoj řady vědních oborů. Jedním z přetrvávajících problémů krystalografie ovšem zůstává spolehlivá strukturní analýza nano- a mikrokrystalů, což přináší komplikace v celé řadě oborů, ve kterých se studují materiály, které netvoří dostatečně velké krystaly.
V oblasti analýzy nanokrystalů došlo v posledním desetiletí k velkému pokroku díky rozvoji technik využívajících difrakci elektronů na krystalech ke stanovení...

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dokázali sledovat chemické přeměny jednotlivých molekul na povrchu stříbra a prokázali přenos chirality v průběhu těchto reakcí. S využitím nejmodernějších metod skenovací hrotové mikroskopie zobrazili tyto přeměny v rozlišení, které dovoluje určit chemickou vazbu mezi jednotlivými atomy, a tak stanovit přesnou strukturu molekuly i její chiralitu. O významu studie svědčí fakt, že získané výsledky...

Stránky