Unikátní efekt při aplikaci elektrického pole na nové kapalně krystalické deriváty kyseliny mléčné

Text

Bylo pozorováno a vysvětleno unikátní chování nového kapalně krystalického materiálu s chirálními molekulami, u kterého se vyskytuje tzv. TGBA fáze. V elektrickém poli se transformuje planární TGBA textura, ve které jsou molekuly uspořádány rovnoběžně s povrchem, do homeotropní, kde jsou molekuly kolmo k povrchu a tudíž se jeví ve zkřížených polarizátorech homogenně tmavá. Za určitých teplotních podmínek je proces vratný při vypnutí pole. Transformace planární textury v homeotropní je analogií tzv. Frederiksova jevu, který byl dosud popsán a prostudován jen pro nematika. Za jev je zodpovědná pozitivní dielektrické anizotropie a jak jsme prokázali pro náš materiál, rovněž velká stlačitelnost smektických vrstev, která je důsledkem specifického uspořádání molekul ve smektických vrstvách. Pozorovaný elektrooptický jev je využitelný pro specifické aplikace. Kromě toho pro frekvence nad 10 kH byla zjištěna změna dielektrické anizotropie na negativní, což je vlastnost perspektivní pro aplikace v adaptivní nebo difraktivní optice.

Planární textura studovaného kapalného krystalu
Popis
Planární textura studovaného kapalného krystalu ve smektické A fázi po aplikaci elektrického pole. Tmavá oblast pod elektrodou svědčí o transformaci planární textury v homeotropní. Bílá šipka naznačuje směr uspořádání molekul na povrchu vzorku díky kotvení. Šířka fotky odpovídá rozměru vzorku asi 300 µm.