Pozorování fotonem indukované produkce páru bosonů W^+ W^- ve srážkách protonů při energii 13 TeV pomocí detektoru ATLAS

Text

Práce prezentuje pozorování a měření četnosti produkce párů bosonů W vzniklých interakcí dvou fotonů, γγ→ W+W-. Výsledky pocházejí z analýzy proton-protonových srážek nabraných v letech 2015-2018 experimentem ATLAS na LHC při těžišťové energii 13 TeV a to v množství odpovídajícím integrované luminozitě 139 fb-1. Jedná se o první pozorování produkce W indukované fotony, které potvrdilo dřívější statisticky nedostatečně signifikantní pozorování.

Hypotéza založená na předpokladu, že se pozoruje pouze pozadí, je vyloučena se signifikancí vyšší než 5 standardních odchylek. Pozorovaná četnost souhlasí s předpovědí Standardního Modelu. Měření umožňuje detailně studovat interakci mezi bosony zprostřekovávající elektromagnetickou (fotony) a slabou (W) sílu a testovat teorii sjednocení těchto sil.

Rozdělení počtu pozorovaných drah nabitých částic ntrk přiřazených k interakčnímu vrcholu
Popis
Naměřené hodnoty rozdělení (černé body) a jejich srovnání s předpovědmi pro pozadí (barevné histogramy) a očekávaným signálem (bílý histogram). Oblast signálu γγ→ W+W- v této analýze vyžaduje ntrk= 0, jak je naznačeno šipkou. Spodní obrázek ukazuje podíl dat a součtu předpovědí pro signál a všechna pozadí.