Nový materiál pro 5G mobilní sítě

Text

Tenké vrstvy (SrTiO3)n-1(BaTiO3)1SrO s homogenním pnutím byly připravené na DyScO3 podložkách pomocí epitaxe molekulárními svazky. Nejlepší mikrovlnné dielektrické vlastnosti byly objevené ve vzorcích s n=6. Jejich permitivita vykazuje silné ladění elektrickým polem a dielektrické ztráty jsou anomálně nízké. Unikátní vlastnosti byly potvrzené výpočty z prvních principů a experimentálním pozorováním chování měkkého módu v THz oblasti. Tyto vrstvy jsou ideální pro komponenty do 5G sítí.

Krystalové struktury studovaných tenkých vrstev
Popis

Schematické obrázky studovaných krystalových struktur (SrTiO3)n-1(BaTiO3)1SrO a jejich zobrazení ve skenovacím transmisním elektronovém mikroskopu. Žluté oktaedry zobrazují TiO6 vrstvy, větší zelené a červené body značí atomy Sr a Ba.

Kontaktní osoba: Stanislav Kamba
Spolupracující instituce: Prof. D. G. Schlom z Cornellovy univerzity a další instituce z USA a Německa.