Neočekávané feroelektrické a magnetické fáze v multiferoelektrické keramice 2H-BaMnO3

Text

Strukturní fázový přechod v keramice BaMnO3 byl studován elektronovou a Rentgenovou difrakcí a rovněž spektroskopickými metodami. Ukázali jsme, že BaMnO3 přechází při TC = 130 K do feroelektrické fáze, která má hexagonální symetrii s trojnásobnou elementární buňkou. Fázový přechod je způsoben měknutím optického módu na hranici Brillouinovy zóny. Pod TC je tento mód aktivní v infračervených a Ramanových spektrech a jeho frekvence roste podle Cochranova zákona. Nicméně teplotní závislost permitivity vykazuje neobvyklé chování – pod TC roste téměř lineárně s klesající teplotou a při 60 K nabývá maxima, které je frekvenčně závislé, viz obrázek. Tato disperze v permitivitě může být vysvětlena pohybem feroelektrických doménových stěn.

Strukturní fázový přechod v keramice BaMnO3
Popis
Teplotní závislost dielektrické permitivity keramiky 2H-BaMnO3 měřené při vybraných frekvencích excitačního elektrického pole.