Lokální vlastnosti a fázové přechody v antiferoelektrickém monokrystalu PbHfO3 dopovaném Sn

Text

Krystaly Pb(Hf0.77Sn0.23)03 byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakce a 119Sn Mossbauerovy spektroskopie v širokém teplotním rozmezí. Byla odhalena podstata dvou přechodných fází, které se nacházejí mezi antiferoelektrickým základním stavem a vysokoteplotní paraelektrickou fází. Nízkoteplotní mezifáze je charakterizována nesouměřitelnými modulacemi, a další mezifáze je definována protifázovými rotacemi kyslíkového oktaedru. Dva druhy štěpení kvadrupólu naznačují, že okolí atomu Sn je loklokálně necentrosymetrické i v kubické fázi.

Rentgenový difrakční signál krystalu Pb(Hf0.77Sn0.23)03
Popis

Difrakční signál pro čtyři fáze Pb(Hf0.77Sn0.23)03.
Difúzní čáry vycházející z Braggových maxim při vysokých teplotách jsou známkou nepořádku (lokálně korelovaných posunů iontů Pb). Tento difúzní signál se transformuje do širokých maxim při 463 K, nesouměřitelných maxim při 440 K a souměřitelných difrakčních maxim při 385 K ve fázi základního stavu tohoto materiálu.

Kontaktní osoba: Marek Paściak
Spolupracující instituce: Pedagogical Univerisity in Cracow, Military University in Warsaw, Silesian University in Katowice.