Core-shell nanočástice Mn-Zn feritu obalované oxidem křemičitým a titaničitým: Syntéza, příčná relaxivita a cytotoxicita

Text

11 nanometrové Mn-Zn feritové nanočástice byli syntetizovány za hydrotermálních podmínek a malé shluky krystalitů byli následně zapouzdřeny do oxidu křemičitého a titaničitého. XRD v kombinaci s hydrotermálním ošetřením produktu obaleného titanátem ukazuje, že tato vrstva je sice amorfní, ale lze ji snadno transformovat na anatas. O koloidním chování a stabilitě nanočástic ve vodě svědčí DLS a měření potenciálu zeta, jehož záporné hodnoty poukazují na silné Coulombické odpuzování mezi obalenými částicemi. Magnetická měření ukazují na vysokou magnetizaci jader a superparamagnetický stav při 300 K. Na základě studia relaxivit vodných suspenzí v magnetickém poli 0,5 a 11,75 T můžeme konstatovat vysokou hodnotu příčné relaxivity a dvě odlišné formy její teplotní závislosti. Ve studovaném rozsahu koncentrací nebyla ovlivněna životaschopnost a proliferace suspenzních buněk A549 a byli detekovány pouze zanedbatelné účinky v buněčném indexu adherentních buněk.