Ing. Bedřich Rus, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
266 05 1251
E-mail
rus [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.1.49

Ing. Pavel Bakule, DPhil.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
266 05 1340
E-mail
bakule [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.1.47

Michaela Kvasničková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 1252
E-mail
kvasnicko [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.1.50
Souhrn

Oddělení 91 vyvíjí, uvádí do provozu a provozuje la­serové systémy ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vý­voj a uvádění do provozu probíhají v mezinárodní spolu­práci zahrnující významné světové laboratoře a subjekty v oboru laserových technologií, z nichž nejvýznamnější je Lawrence Livermore National Laboratory (USA). Laserový systém L4 ATON je uváděn v současné době do plného provozu - v současné době se jedná o nejintenzivnější laser světa.

 

Text

Laserový systém L1 ALLEGRA

Vysokorepetiční laserový systém L1 ALLEGRA je vy­víjen a budován vlastními silami oddělení 91. Tento laser bude sloužit především k buzení monochromatických i širokopásmových femtosekundových zdrojů rentgeno­vého záření pro materiálové, molekulární a biomoleku­lární aplikace, a rovněž ke generaci kompaktních zdrojů urychlených částic. L1ALLEGRA nyní poskytuje laserové pulsy o délce cca 12 fs a energii cca 20 mJ. V roce 2019 bude tento systém jednak sloužit mezinárodním uživa­telům centra ELI Beamlines, jednak bude zprovozněním dalších zesilujících stupňů v několika postupných krocích zvyšována jeho výstupní energie až na úroveň přesahu­jící 100 mJ. Svými parametry a flexibilitou je systém L1­ ALLEGRA jedním z nejmodernějších laserových řetězců svého druhu na světě.

L1 ALLEGRA Laser
Popis

L1 ALLEGRA Laser

Laserový systém L2 DUHA

V roce 2018 byla v centru ELI Beamlines rovněž na­instalována první část laserového systému L2, vysoko­repetičního diodově čerpaného 10J laserového řetězce s aktivním prostředím Yb:YAG chlazeným na teplotu cca 150 ° C. Hlavice výkonového zesilovače tohoto laseru byla vyvinuta v Rutherford Appleton Laboratory (Velká Britá­nie). Celý 10J laserový řetězec byl v předchozích letech úspěšně testován v laboratoři Sofia FZÚ v areálu Slovanka. Na vývoji systému se aktivně podílel i tuzemský průmysl (vývoj vysoce homogenních Yb:YAG monokrystalů a vý­voj kryogenní jednotky na bázi Braytonova cyklu s vodou jako primárním zdrojem chladu). Diodově čerpaný kryogenní laser 10 J bude v násle­dujícím období v rámci projektu DUHA modifikován tak, aby byl možný jeho provoz na opakovací frekvenci 20 Hz (a v další fázi na 50 Hz). Frekvenčně konvertovaný výstup systému (projektovaná energie >4 J na vlnové délce 515 nm při opakovací frekvenci 20 Hz) bude použit pro buze­ní vysokoenergetického parametrického OPCPA řetězce generujícího širokopásmové pulsy, jejichž délka po finální kompresi bude cca 25 fs a provozovat laserový systém při výrazně vyšší opakovací frekvenci 50 Hz, což je mnohem více, než bylo původně plánováno 10 Hz opakování.


Laserový systém L3 HAPLS

Koncem června 2018 byly v ELI Beamlines úspěšně završeny instalace a zprovozňování laserového systému L3HAPLS (High repetition rate Advanced Petawatt Laser Sys­tem), který byl ve spolupráci s týmem oddělení 91 vyvi­nut, počínaje zářím 2013, americkou laboratoří Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Instalace systému L3-HAPLS a jeho integrace do infrastruktury ELI Beamli­nes proběhla v intenzivní spolupráci českého a americké­ho týmu. Součástí prací byla rovněž instalace vakuového optického kompresoru výstupních laserových pulsů, kte­rý byl navržen a zhotoven ve spolupráci s českým průmyslem.
Laser vyvinut ve spolupráci s Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), USA.

L3 HAPLS Laser
Popis

L3 HAPLS Laser

 


Laserový systém L4 ATON

V období září až prosinec 2018 byl v centru ELI Beam­lines dále instalován kJ laser L4 ATON, jehož cílem je generace pulsů se špičkovým výkonem 10 PW. Laser L4 je schopen poskytovat výstupní pulsy s četností až 1krát za minutu, což je nejméně 30krát více, než je potenciál srovnatel­ných kJ výkonových laserů existujících v několika málo světových výzkumných centrech. Laserový systém L4 byl vyvinut americkou společností National Energetics v in­tenzivní spolupráci s pracovníky ELI Beamlines. Dodava­telem několika subsystémů je dále litevská technologická společnost EKSPLA a laboratoř Lawrence Livermore Nati­onal Laboratory. Na realizaci projektu se rovněž význam­ně podílí i český technologický průmysl (vysokonapěťo­vé kondenzátorové baterie, optomechanické, vakuové a elektronické systémy, realizace komory obřího vakuo­vého kompresoru).

L4 ATON laser
Popis

L4 ATON laser

L4 ATON LASER - 10PW -  nejintenzivnější laser světa

Vyvinuto ve spolupráci s:
National energetics, USA
Lawrence Livermore National Laboratory, USA
EKSPLA, Litva

L4 compressor
Popis

L4 compressor

Rozměry kompresoru: délka 18 metrů, výška 4,2 metru. Hmotnost 42 tun

Výrobce: Straicher, Česká republika

Více informací najdete na webu ELI BEAMLINES.