Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)

Text

Výzkumné aktivity našeho oddělení se nacházejí na pomezí fyziky vysokých hustot energie a chemie vysokých energií. Systematicky sledujeme resp. využíváme především:
 

  1. interakci intenzivního extrémního ultrafialového (EUV), měkkého rentgenového (SXR) a rentgenového (rtg.) záření s hmotou,
  2. rentgenovou, extrémní ultrafialovou a optickou emisní spektroskopii plazmatu vytvářeného fokusovanými svazky krátkovlnných a konvenčních, dlouhovlnných laserů,
  3. chování částic a polí (především velmi silných magnetických polí) ve velmi hustém plazmatu generovaném fokusovanými laserovými svazky a silnoproudými výboji,
  4. charakterizaci fokusovaných svazků krátkovlnných laserů a mechanizmy možného poškození jejich optiky,
  5. rentgenovou holografii s atomárním rozlišením a spřízněné techniky (viz obr. 1),
  6. chemické a plazmově chemické generátory atomárních a excitovaných species pro studium jejich reaktivity a pro chemické lasery,
  7. chemických následky laserem indukovaného dielektrického průrazu (laser-induced dielectric breakdown - LIDB) v molekulárních plynech a jejich směsích relevantních pro otázku vzniku života, chemického vývoje atmosfér exoplanet, atp.,
  8. účinky ionizujícího záření na různé (bio)molekulární systémy při velmi vysokých dávkových příkonech,
  9. teorii a počítačové simulace horkého hustého plazmatu (hot dense plasma - HDP), prohřáté husté hmoty (warm dense matter - WDM) a fázových přeměn indukovaných v pevných látkách krátkovlnnými lasery různých typů,
  10. vývoj pokročilých nástrojů pro popis resp. predikci chování atomů, molekul a iontů ve velmi silných elektromagnetických polích různých frekvencí – od rtg. po IČ.

Ve vyjmenovaných oborech provádíme jak čistě základní, tak i aplikacemi motivovaný výzkum. Prací se účastní četní diplomanti a doktorandi. Velká většina našich aktivit probíhá v rámci mezinárodních spoluprací a na velkých laserových zařízeních. Naše oddělení - spolu s Oddělením laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - zajišťuje chod velkých laserových systémů a realizaci vědeckého programu Centra PALS (Prague Asterix Laser System – viz obr. 2) – společného pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (více viz http://www.pals.cas.cz/cz/ ).

Dpt_52
Popis
Anomální difúzní rozptyl rentgenového záření na vzorku PbMg1/3Nb2/3O3 měřený v okolí absorpční hrany niobu. Naměřený difrakční obraz je důsledkem chemického  a polohového uspořádaní atomů na krátkou vzdálenost.
Dpt_52-2
Popis
Jódový fotodisociační laserový systém poskytující v Centru PALS subnanosekundové impulzy NIR záření nesoucí energii až 1000 J.