Chromatografie jedné biomolekuly: zkoumání interakcí molekul v nanokanálech (BioChrom)

Anotace
Navzdory mnoha pokrokům v separaci chemických látek stále existuje potřeba nových separačních materiálů s přizpůsobenou selektivitou a kapacitou a potřeba nových detekčních metod, které mohou studovat interakce probíhající na separačním povrchu až na molekulární úrovni. Nanokanály potažené polymerními kartáči (PK) představují takový nový materiál, avšak v minulosti chyběly dostatečné nanoskopické analýzy, které by využily jejich potenciál. V rámci tohoto projektu budeme poprvé zkoumat interakce biomolekul s PK přímo v nanokanálech na úrovni jednotlivých molekul. Tuto bezprecedentní analýzu umožní nedávno vyvinutá metoda Nanofluidní rozptylové mikroskopie, která je schopna sledovat jednotlivé molekuly v nanokanálu bez použití značek. Výsledky této studie se budou zabývat kinetikou syntézy PK v prostorách nanoskopických velikostí, povedou k objevu unikátních složení PK pro separaci a pomohou objasnit vztah mezi molekulárními vazbami a makroskopickými separačními jevy.