Zvýšení Faradayovi rotace v tenkých nanostrukturních fluoridových vrstvách spojením magnetických a plasmonických funkcí

Anotace

Projekt navrhuje vývoj nanokompozitních vrstev s výjimečnými magneto-optickými vlastnostmi. Základní matrice nanokompozitu je tvořena fluoridy některých kovů (např. CaF2, AlF3) eliminující nežádoucí oxidaci na povrchu kovových nanočástic rovnoměrně rozptýlených v dané matrici. Materiálem nanočástic budou některé feromagnetické kovy jako např. Co, Fe a CoFex. Pro přípravu nanokompozitu bude využit hybridní depoziční systém kombinující různé depoziční techniky: napařování elektronovým svazkem, pulzní laserová depozice a vysokotlaké magnetronové naprašování. Budeme experimentálně studovat strukturu magnetických kovových nanočástic, jejich velikost a distribuci, a následně jejich vzájemnou vazbu a mechanizmy odpovědné za jejich výsledné magneto-optické vlastnosti. V druhé fázi projektu bude využit potenciál těchto magneto-optických nanokompozitů pro vývoj materiálů s význačnou Faradayovou rotací. V závěru projektu bude pozornost věnována návrhu, modelování a přípravě magneto-plazmonických, nerecipročních, fotonických struktur; jmenovitě Faradayova rotátoru ve viditelné a IČ oblasti.