Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost (IntSup)

Anotace

Navrhujeme studovat vliv rozhraní vybraných materiálů na elektronové vlastnosti kvasi-2D FeCh (Ch = Se, Te) systémů. Motivováni jsme nedávno objevenou ale nevysvětlenou supravodivou fází ve vysokých teplotách ~100 K v FeSe pod tažným napětím díky deponování na SrTiO3, což je o řád více než v krystalickém FeSe. Tenké vrstvy FeCh budou připraveny epitaxí z molekulárních svazků na vybraných substrátech ( spodní rozhraní), sahajících od polovodičů přes isolátory (fluoridy a oxidy) až k topologickým izolátorům, mající rozdílné elektrické a strukturní vlastnosti způsobující jiné přesuny náboje a jiné typy napětí na FeCh. Budeme charakterizovat strukturní, magnetické a elektronové vlastnosti vzorků FeCh mimo jiné pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu, magnetotransportními měřeními, magnetooptickými metodami a fotoelektronovou spektroskopií. Druhým konceptem bude zkoumání potenciálu růstu vrstev oxidů shora (horní rozhraní), které jsou zajímavé z pohledu aplikace jako pasivační vrstvy na FeCh pro budoucí použití v ex-situ zařízeních.