Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází

Anotace

Projekt je založen na koordinovaném úsilí v oblasti technologie, experimentu, analýzy teoretických modelů a výpočtů elektronové struktury. Hlavním cílem je najít, popsat a vysvětlit vnějším působením vyvolávané modifikace elektronové struktury a následný vznik nových magnetických fází ve vybraných intermetalických sloučeninách obsahujících Yb nebo Eu, které procházejí změnami valence, a sloučenin, které vykazují metamagnetismus itinerantních f- a d-elektronů. Budou studovány materiály s pečlivě navrženým a charakterizovaným složením a krystalovou strukturou, připravené s využitím moderních metod čištění kovů a růstu krystalů. Vzájemně se doplňující makro- i mikroskopické experimenty budou prováděny za nízkých teplot, ve vysokých magnetických polích a vysokých tlacích. Na projektu se budou aktivně podílet studenti magisterského a doktorského studia v rámci svých diplomových a doktorských prací. Výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v prestižních časopisech.