Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn

Anotace

Projekt je zaměřen na základní výzkum multifunkčních vlastností slitin typu Ni2Mn1+xSn1-x, připravených v krystalické, práškové a nanokrystalické (vysoce homogenní) formě. Bude zkoumán vliv technologie přípravy, velikosti krystalitů a dějů na hranici zrn na magneto-strukturní (martenzitický) přechod, který zásadním způsobem ovlivňuje široce využitelné multifunkční vlastnosti těchto slitin. Bezdifusní martenzitický přechod je doprovázen velmi výraznými změnami elektrické a tepelné vodivosti, magnetoresistence, Seebeckova, Hallova a magneto-kalorického jevu. Výzkum těchto jevů zaměřený na optimalizaci multifunkčních vlastností bude založen na využití zejména velmi vysokých tlaků a magnetických polí k získání nových informací nezbytných pro dosažení cílů projektu. Experimentální výzkum bude silně podporován kvantově-mechanickými výpočty termodynamických a magnetických vlastností slitin, transportních jevů a vlivu hranic zrn a povrchů na studované jevy.